Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

Заповед №РА51-125/02.07.2019г. за допълване на Разрешение за строеж №49 от 14.03.2019г. и за разпореждане на Предварително изпълнение

                                                                                        
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.orgСЪОБЩЕНИЕ № РСЦ19-ВК08-638

 

На основание чл. 149 ал. (1) и ал.(2) от ЗУТ, Ви съобщаваме, че  Главният архитект на Столична община е издал Заповед №РА51-125/02.07.2019г. за допълване на Разрешение за строеж №49 от 14.03.2019г. за обект: 
„ФОНТАН НА ПЛ. „СЛАВЕЙКОВ“ ВКЛЮЧИТЕЛНО ПЛОЩАДКОВИ ВРЪЗКИ“, намиращ се в ПИ с идентификатор 68134.101.106, м.“Центъра“ район Средец, по плана на гр. София,
като допуска съществено изменение в одобрения инвестиционен проект при условията на чл.154, ал. 5, във връзка с чл.154, ал.2, т.7 от ЗУТ, съгласно съгласуван и одобрен от НАГ инвестиционен проект, въз основа на комплексен доклад от „СОФИНВЕСТ“ ЕООД по част „Електроинсталации“, „Технологична“ и „ВиК“ на 02.07.2019г.
Инвестиционният проект се съхранява в НАГ-СО 
Разрешението за строеж и Заповедта се съхраняват в стая 404, четвърти  етаж на сградата на ул. “Леге” № 6. Разяснения по тях можете да получите всеки понеделник от 14 до 17 часа и всяка сряда от 10 до 12 часа.
Заповедта може да бъде обжалвана в четиринадесет дневен срок от получаване на настоящето съобщение пред Административен съд София-град,  чрез Главния архитект на Столична община. 
Със Заповед РА51-125/02.07.2019г е разпоредено Предварително изпълнение на основание чл.60, ал.1 от АПК за защита на особено важни обществени интереси.
Предварителното изпълнение може да бъде обжалвано в три дневен срок от получаване на настоящето съобщение пред Административен съд София-град,  чрез Главния архитект на Столична община. 
Възраженията се подават в район „Средец” в два екземпляра, в информационния център за обслужване на граждани на ул. „Леге” № 6 - на първи етаж.

 


АРХ. КРИСТИАН  ЯРИЧКОВ 
Главен архитект на район „Средец”:


Назад