Столична Община Район "Средец"

Кариери

Район „Средец” обявява конкурс за длъжността Началник на отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация”

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РСЦ19 -РД09-123/27.06.2019 г. на Кмета на район „Средец”,


                                                                                                  ОБЯВЯВА КОНКУРС
                                              За длъжността Началник на отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация”.
                                                Брой работни места, за които се обявява конкурса – 1 работно място.


1. Кратко описание на длъжността:
Ръководи, планира и осъществява контрол по постъпили преписки в Района. Подготвя за обществени обсъждания градоустройствени проекти. Подготвя и контролира одобряването на инвестиционни проекти. Подготвя визи за проучване и проектиране, отговори на преписки, жалби, заявления, като прилага действащите законови и нормативни разпоредби и дадените правомощия по ЗУТ. 
Ръководи методически и административно служителите в отдела, като координира дейността и контролираизпълнението на поставените задачи, разпоредени от главния архитект, заместник-кмета и Кмета на района.
2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
2.1. Образование – висше, образователно-квалификационна степен – „бакалавър”.
2.2. Област на висше образование „Технически науки”съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, направление „Архитектура, строителство и геодезия”, специалности „Архитектура” и/или „Строителство и архитектура на сгради и съоръжения”, и/или „Строителство на сгради и съоръжения”.
2.3. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - 4  години в съответната  област и/или в администрация или
2.4. Минимален ранг ІІІ младши.
2.5. Придобита пълна проектантска правоспособност или да притежава необходимият стаж за придобиването и съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за устройство на територията;
2.6. Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
3. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:
3.1. Отлично познаване на нормативната уредба, свързана с дейността по устройственото планиране, инвестиционно проектиране и строителство; контрол на дейността по устройство на територията, кадастър и регулация, включително ЗМСМА, ЗУТ, ЗКИР, ЗУЕС, НПОРИМДЕРДТСО, ЗС, АПК и други специализирани законови нормативни актове.
3.2. Компютърни умения: да познава основните софтуерни продукти, които се използват в процеса на работа в рамките на длъжността - работа с WORD, EXCEL и други специализирани програмни продукти (като Аутокад, Архикад, Ревит и др.).
4. Минимален размер на основната заплата: от 630 лв. (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).   
5. Начин на провеждане на конкурса, чрез:
5.1.  Решаване на тест
5.2.  Провеждане на интервю. 
6. Необходими документи за кандидатстване:
6.1.  Заявление за участие в конкурса (Приложение №2) към чл.17, ал. 1 от НПКДС;
6.2. Декларация по чл.17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
6.3. Копие от документи за придобито образование и образователно–квалификационна степен /ако дипломата е издадена в чужбина е необходимо да се представи и удостоверение за легализация от МОН/.
6.4. Копие от документ за придобита пълна проектантска правоспособност, ако има такъв.
6.5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионален опит- трудова книжка, служебна книжка, официален документ на български език за извършване на дейност в чужбина /легализиран по съответния ред /- оригинал и едно копие/.
6.6. Сертификати, удостоверения или други документи, свързани с допълнителни обучения в областта на професионалната област, ако има такива.
6.7. Автобиография – да съдържа подробна информация.
7. Място и срок за подаване на документи:
Документи се подават лично или чрез пълномощник в сградата на СО - Район „Средец” – гр. София 1000 , ул. „Леге” № 6,  етаж І – Деловодство, всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч. в срок – 14 дни от публикуване на обявлението.
Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/competitions/competitions_list
8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло, намиращо се на партера Район „Средец” и интернет страница на СО-Район „Средец” /www.sredec-sofia.org/.
9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

МАРИЯ AЧКОВА
Кмет на район  “Средец”


                                                           
 


Назад