Столична Община Район "Средец"

Съобщения

Становище от Мария Ачкова относно проект за ПУП на Борисова градина предоставен на обществеността на 05.06.2019 г. в процедура по обществено обсъждане

 СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org
ДО 
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
ГЛ. АРХИТЕКТ НА СО,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ ЕКСПЕРТЕН      СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
София, ул. Сердика № 5

С Т А Н О В И Щ Е
От Мария Ачкова Кмет на район Средец 
Относно: Проект на Подробен устройствен план на м. Парк Борисова градина София, представен на обществеността на 05.06.2019 г. в процедура по обществено обсъждане съгласно Наредба за реда и начина на провеждане на обществените обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на СО 

 


УВАЖАЕМИ АРХ. ЗДРАВКОВ,
Във връзка с проект на подробен устройствен план на м. Парк Борисова градина София, представен пред обществеността на  05.06.2019 г. подавам в срок следното становище: 
1. В хода на процедурите до момента не са направени проучвания и не са събрани като изходни данни и представени становищата и предложенията на всички заинтересовани страни – различните видове ползватели на парка, собственици на обекти. Не е  взето предвид без да са изложени мотиви и мое становище с вх. №  на НАГ САГ16-ДРОО-16/8//07.02.2018 г. по проведен ОЕСУТ в разширен състав, проведено на 30.01.2018г. 
2. В представения проект не е отразена точно и вярно информацията за собствеността на имоти в парка. Има разминавания както в отразяванията в различни части и документи към приложенията така и в съществуващото фактическо  положение. Примери за такива разминавания за частта в район „Средец“:
2.1 Основният имот в резерватната част - /с идентификатор 68134.109.11/ в е отразен в карта на собствеността нa проекта като публична общинска собственост /означен със зелен цвят, видно от легендата/. Така е посочено и в системата КАИС на Агенция по геодезия, картография и кадастър и  системата СОФКАР. 
Отразяването е направено въз основа на акт за публична общинска собственост № 797/ 08.12.2003 г. на Столична община- район „Средец“, вписан под № 234, том VIII от 08.12.2003г. с описание на имота: Столичен парк „Борисова градина“ с площ 581,043 дка, включващ терени с изградени обекти публична общинска собственост и терени, включени в капитала на търговски дружества, описани в акта. 
В същото време в  район „Средец“ се съхранява Акт за държавна собственост № 42 от 18 март 1997г., съгласно който цялата резерватна част на парка е установена  за изключителна държавна собственост: „Резерват на градинско парковото изкуство“, „Парка на свободата, включително дендрариума“, територията, на който е с обща площ 32,9 ха, включва Парка на свободата-24.9 ха и Дендрариума-8 ха. Нямаме данни това да е променено и в публичното пространство се изразява твърдението/включително от проектанта/, че имотът е именно „изключителна държавна собственост. 
2.3. В същия парцел  не са отразени обекти, които имат друг вид собственост: тенис кортове, заведението до езерото Ариана (сграда с идентификатор 68134.109.11.1)   - частна сграда, Маймунарника – включен в капитала на общинско дружество и др.. 
2.2. Имот 68134.109.43 в който е предложено изграждане на „Климатично училище“, както и съседния 68134.109.44 са отбелязани като терени с неустановена собственост. Това видно от  картата също попада в резерватната част на парка и би трябвало да е „изключителна държавна собственост“. Необходимо е да  бъдат предприети мерки за изясняване на собствеността и актуване на имотите.
Видът собственост определя допустимостта и реда по който могат да се извършват редица дейности и предоставяне на права. Cъгласно чл. 62, ал. 4 от ЗУТ собствеността – държавна и общинска трябва да е публична. Неправилното посочване на правото на собственост залага основания за обжалване и отмяна  на формално основание.
3. Не е отразена основна специфика на територията на парка, попадаща в район „Средец“ и свързаните проблеми, а именно наличието на два големи стадиона в охранителната зона на резервата, на които се провеждат често масови спортни събития. Във връзка с това е предвидено да се извършат ремонтни дейности на тях /без разширяване/, но не е ползван и приложен план или насоки за развитие на тези обекти отделно или като част от обща стратегия за развитие на спортните обекти на територията на СО.  Не е предложен начин, по който  да бъдат съвместявани функциите на резерват с най-висока степен на защита и едновременно на подход към терени с чести масови спортни мероприятия. Не са направени и използвани като изходни данни оценки за относимост към актуалното законодателство и съвременните стандарти на международните футболни организации за стадиони в градска среда като: Не е оценено влиянието, което големите спортни съоръжения оказват върху околните пространства - парка и жилищни квартали, и не са провеждани консултации с обществеността; Не са разработени мерки за безопасност, контрол върху шума  и режими при ползване; Не е изследвано изпълними ли са и съвместими ли са със статута и функцията на парка  изискванията като: осигуряване на голям брой паркоместа за автомобили и автобуси, както вътре, така и около стадионите, довеждаща инфраструктура, търговски и обекти – фен магазини, ресторанти и барове  и т.н. – всички подробно описани в Ръководство на УЕФА за качество на стадионите: /https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/EuroExperience/competitions/General/01/74/38/69/1743869_DOWNLOAD.pdf?fbclid=IwAR36O0KYVp1mTlZE_vmQBhNG-4JBdFpD9SNx7HLUB0HV4ESznorGnrifMKE 
Също така според  Българското законодателство и  „Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии за двата стадиона общо при настоящия им капацитет са необходими между 4000 и 6000 паркоместа, които трудно могат да бъдат осигурени без да бъде нарушена основната функция на парка.  
Това поражда напрежение и конфликти между различни видове ползватели на парка, както и със  собственика на спортните бази и е основание за обжалване и отмяна на документа в тази му част.
4. Подобряване на достъпа до парка – Предложеното решение в проекта за нов подлез при Строителния техникум, не е достатъчно и не е съвременно. Подлезите по Цариградско шосе са остарели, без отговарящи на нормите рампи, които се ползват едновременно от велосипедисти и  колички,  при изграден само един асансьор. Необходимо е да се предвидят повече връзки,  по възможност не подземни, а чрез съвременни решения над пътните платна, както е предвидено в представената концепция, а съществуващите да бъдат подобрени. Да се съобрази необходимостта от улесняване на достъпа за хора в неравностойно положение – да се предвидят конкретни решения.
 
5. Проектът предвижда строителни решения, против които вече сме подавали становище с изложени мотиви:
5.1. Възстановяване на „Климатично училище“ три двуетажни сгради -  Няма необходимост от изграждане на подобен обект. Парцелът в който е разположен в момента е гъсто залесен. Предлагаме изграждането на обекта да отпадне от плана, съществуващата ограда около парцела да се премахне и територията да бъде реинтегрирана към парка. 
5.2. Сграда музей - „Зелената памет“ на София е самият парк и уважението към нея трябва да се изрази в опазването и поддръжката на зелените площи, а не чрез изграждане на нови сгради. Не е необходимо  администрацията на парка да се помещава в новоизградена сграда, разположена в самия парк. За нейните нужди може да се намерят достатъчно други съществуващи обекти след като първо се установи броят и организацията на тази администрация..  
5.3. Експозиционен павилион – не е необходимо да се изгражда масивна сграда за посочените нужди;
5.4. Стадион Юнак – Необходимостта от възстановяване на открита ледена пързалка и по-конкретно нейните трибуни за над 5 000 посетители остава необоснована Атмосферните условия в България и съвременните изисквания за провеждане на състезания по зимни спортове не предполагат изграждане на открито съоръжение с подобен капацитет за посетители. Считам че за този обект трябва да бъде уточнено каква функция ще изпълнява през по голямата част от годината, а неговото изграждане да бъде обвързано цялостна стратегия за развитие на спортните обекти. Нова административна сграда до стадион Юнак с РЗП 280 кв.м. не е необходима. 
3.7   Възстановяването на дългата ос към Братската могила – Поляната в момента се ползва за отдих и рекреация сред зеленина. Проектът следва да се съобрази със съвременната функция на мястото и да цели неговото подобряване, а не с композиция, която акцентира върху комунистическия монумент. Още повече, че за неговите  функции и от там – композиране на околното пространство, не е предвидено нищо. Заявената ос може да се изпълни  и без използване на асфалт или друга трайна настилка и да не е за сметка на зелените пространства. /В тази част на парка е необходимо ремонтиране на ВиК съоръженията, на чешмата и езерото и да се спре образуването на случайни извори, реки и блата.
5.5. Разрушаването на съществуваща спортна инфраструктура за масов спорт е недопустимо. - Против сме да бъдат местени  съществуващите игрища на Спортна София, които в момента се използват от хиляди граждани и деца. Територията, която заема район „Средец“ е гъсто застроена и не разполага с достатъчно открити спортни площадки. Игрищата се използват за организиране на спортни състезания за училищата в район „Средец“ и тяхното запазване е важно за гражданите на района. Разбира се в случай че има данни за незаконно изградени допълващи постройки в рамките на обекта, същите следва да бъдат премахнати. 
5.6. Считам също, че няма обективна причина  Конната база да бъде местена на нова локация. Обектът функционира и се радва на голям интерес от обществеността. При необходимост може да се намерят варианти, тя да бъде по-успешно интегрирана в ограждащата я територия и да не попречи на идеята на автора на проекта за нова композиционна ос. 
5.7. Паркинг в близост до съществуващата автокъща  -  Строеж на паркинг, било той и  подземен, е отново стимул на трафика, без да има ясен ефект за посетителите в парка. Необходимо е допълнително да се обоснове необходимостта, мястото и капацитета на този строеж, както и дали и при какви условия той ще бъде за обществено ползване от посетителите на парка. /В близост от 100 м. вече има изграден подземен паркинг/.
6. Да се предложи ред и план във времето за начина, по който ще се осъществи заявеното „освобождаване на парка от несвойствени обекти“: ресторант „Веселото село“, автокъща Капитолия, както и заявената „превантивна устройствена защита“ на Къпалнята Мария Луиза. За момента те остават с абстрактно-пожелателен характер.
7. Да се допълни частта за преместваемите съоръжения като се посочи конкретно  места, където е допустимо  поставянето на платените детски атракциони:  като колички, надуваеми замъци, батути и др. – с цел безопасност. В момента те са многобройни и нерегламентирани. 
8. Достъпът на автомобили в парка –Необходимо е да се редактират и конкретизират СПН към ПУП за да се приложат по строг контрол и ограничаване на достъп за МПС в територията на парка. Например: В чл. 24, ал. 5, ал. 7 да се определи  какво означават понятия като „ежедневен достъп“ „паркиране с разрешителен режим“. Добре е още тук  да се уреди редът за съгласувателния режим, за да се осигури спазване и достатъчна публичност.  Определените в чл. 25 „подходящи съоръжения на всички подходи в парка“  е  необходимо да се уточнят със схема локациите както и вида на тези  съоръжения.
9. Макар да не е пряка задача на настоящия проект предлагаме да се заложат конкретни механизми за повишаване на сигурността и спазването на правилата в парка. Например въвеждане на Вело Полиция, видеонаблюдение и др.
В заключение предлагам като  необходимо:
• Възложителят да събере допълнителни данни за начина на ползване и мнения на заинтересованите страни – различните видове ползватели и собственици в парка, да бъдат дадени на изпълнителя ясни и недвусмислени указания, съгласно конкурсната програма и спазването на препоръките на журито в проведения конкурс;
• Заданието към проекта да бъде допълнено с точна карта на собствеността в парка след като бъдат синхронизирани актовете и направените отразявания с  изискванията на закона и реалното положение;
• Предложеният проект да бъде преработен на база дадените указания, съобразно приетите предложения и поети от проектанта ангажименти и отново представен за ново обществено обсъждане във възможно най –кратки срокове. С УВАЖЕНИЕ:
/МАРИЯ АЧКОВА/
Кмет на район „Средец“
 


Назад