Столична Община Район "Средец"

Кариери

Столична община - район 'Средец' обявява свободно работно място чрез подбор за длъжността: старши счетоводител – по заместване

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София-1000, ул. "Леге" № 6 , тел. 9877811 факс 9861837 www.sredec-sofia.org

ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЧРЕЗ ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ – по заместване.
I. Описание и изисквания: 

1.Цел на длъжността – Подпомага отдел „Финансово-счетоводен, образование и култура, спорт и социални дейности“  (ФСОКССД) към район „Средец“ при водене на финансово-счетоводната дейност, съгласно действащите нормативни разпоредби.
- осчетоводява първични счетоводни документи по единна бюджетна класификация и изготвя месечни и тримесечни отчети и оборотни ведомости.
- осчетоводява операции свързани със счетоводни сметки за разчети (вземания и задължения) – за финансови активи, за разходи, приходи, трансфери и задбалансови активи и пасиви.
- изготвя амортизация на дълготрайни активи и въвежда активите в счетоводен програмен продукт.
- изготвя ведомости за заплати и извършва заплащането им на персонала, представя ежемесечно по ел. път: в НАП обр. № 1 и обр. № 6, в НОИ – болнични листове.

2.  Минимални нормативни изисквания за заемане на длъжността:       
            - Образование: висше, квалификационна степен : бакалавър, специалности: икономика 
            - Професионален опит: мин. 2 (две) години свързани с дейността.
            -  Вид правоотношение – трудово;

3. Допълнителни изисквания - професионални познания в областта на бюджетното счетоводство
 - Комуникационна компетентност и работа в екип;
 - Компютърни умения - работа с WORD, EXCEL и други специализирани счетоводни софтуерни продукти.

4. Размерът  на определената за длъжността основна работна заплата е  около 800 лв.  в зависимост от продължителността на професионалния опит изчислен по реда на Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация. 
НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:
-        интервю, след извършване на предварителен подбор.

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
- Писмено заявление до кмета на района;
- Копия от документи за придобити образователно-квалификационна степен;
- Копия от документи, удостоверяващи професионалния опит: трудова или служебна книжка и др. документи;
- Подробна автобиография - европейски формат 

III. МЯСТО И СРОК НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ  -  лично или чрез пълномощно  до 17.00ч. на 27.06.2019 г., в Центъра за обслужване на граждани на Район „Средец”-СО, ул. „Леге” № 6, ет. І – “Деловодство”, всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч.,  на електронна поща  info@sredec-sofia.org  или чрез страницата на zaplata.bg
Всички съобщения  във връзка с обявата ще  бъдат изложени на 28.06.2019 г., след 14.00 ч. на информационното табло, намиращо се на входа на сградата, на Район „Средец”-СО. 

Дата и място на провеждане на интервю: заседателна зала намираща се на ІІ-ри етаж, в сградата на Район „Средец”-СО. Датата на провеждане на интервю с допуснатите кандидати ще бъде определена допълнително.

За информация - тел./02/ 948 43 33 /в. 249 и тел./02/ 948 43 43 /в. 273 

9484333/249


Назад