Столична Община Район "Средец"

Съобщения

Допълнителна информация относно постъпило инвестиционно предложение за преустройство на съществуваща сграда-депо в подземен гараж и надземен паркинг /сграда - Трета градска част

Във връзка с отправени запитвания и разпространена погрешна информация относно съобщение за: "Постъпило инвестиционно предложение чрез РИОСВ- София , вх. № РСЦ19-ДИ04-154/3/ 31.05.2019г. от „Полиграфия офис център“ЕАД , за обект:„ПОЛИГРАФИЯ“ – Административни сгради-гр.София, бул.“Цариградско шосе“ № 47а" (http://sredec-sofia.org/bg/post/1639/postypilo-investitsionno-predlozhenie-ch) предоставяме на Вашето внимание постъпилата заедно с увдомлението информация. Обръщаме внимание че инвестиционното намерение подлежащо на настоящето съобщаване предвижда реконструкция на същствуващото подземно депо и наземната площ разположена над него в паркинг за около 62 бр. автомобила. От приложената от възложителите документация става ясно че настоящото намерение не трерира изграждане на многоетажен надземен паркинг:

РЕЗЮМЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
През 2010 г. е започнато преустройство на стара сграда, с идентификатор 68134.108.239.8, като са разрушени горните нива на сградата (в първоначалния си вид сградата е била двуетажна), останало е подземното ниво и плочата на първи етаж. Изградени са две рампи за подход към гаража и паркинга. Направен е отвор в сутеренната стена за вход към гаража. Изготвени са Протоколи за скрити работи. Издадено е Удостоверение от Дирекция „Софийски кадастър” и е нанесена промяната след разрушените етажи, като в издадената скица за сградата е отбелязано, че сградата е едноетажна, монолитна, със скелетно-гредова стоманобетонна конструкция.
Преустройството е било преустановено за известен период от време и настоящото инвестиционно предложение (ИП) се отнася до завършване на започнатото преустройство на подобект "Депо" в подземен гараж и надземен паркинг, като се правят някои изменения в първоначалния проект.
а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;
Преустройството ще се извърши в гр. София, Район „Средец” на СО, бул. „Цариградско шосе” № 47а, УПИ II, кв. 19. м. "Трета извънградска част", имот с идентификатор 68134.108.239, сграда с идентификатор 68134.108.239.8. Имотът е с обща площ 12 549 м2 , като в него има изградени и други сгради. Скица на имота и сградата е представена в Приложение № 1. Данните за застрояването са следните:
Застроена площ – 1030 м2;
Разгъната застроена площ – 1030 м2;
Подземно ниво – 1011,53 м2;
Разгъната застроена площ с подземно ниво – 2041,53 м2;
Рампа към подземно ниво – 76,65 м2;
Рампа към наземен паркинг – 40,21 м2.

Цялостната "ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС ЗАИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ" предоставена от възложителя е налична в прикачения файл.
Становища, мнения или възръжения от заинтересовани лица и граждани отнасящи се до конкретното инвестиционното предложение /ИП/ се подават в писмен вид в законоустановения срок  до 17.06.2019г.вкл. в деловодството на район „Средец”, ул.”Леге” № 6 и  пред РИОСВ,гр.София-1618,бул.”Цар БорисІІІ”№136,ет.10, e-mail: riosv@riew-sofia.org


Назад