Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

Мотивирано предложение за изменение на УПИ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”

гр. София, ул. "Леге" № 6                                              тел. 9877811 факс 9861837                                www.sredec-sofia.org

 

РСЦ19-ТД26-1177              

            С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ  Ви съобщаваме , че в район „Средец“ е постъпила Заповед № РА50-382/20.05.2019г. на Главния архитект на Столична община , с която е разрешено изработване на проект за изменение на плана за регулация /ИПР/ в обхват:

УПИ VI-6,8 /поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68134.108.169 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/, кв.27,

м. “Трета извънградска част“, район „Средец“.

Мотивираното предложение за изменение на действащия план за регулация на УПИ VI-6,8, кв.27, м. „Трета извънградска част“ се изразява в урегулиране на  поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68134.109.169 по имотни граници и свързаното с това  изменение на границите  на УПИ VI-6,8  , с което се създават нови ,УПИ IX-169- за ЖС /ул. „Лакатица“ № 6/ и УПИ VI-8 /ул. „Николай  Ракитин“ № 7,9 и 11/,

кв.27, м. „Трета извънградска част“- район „Средец“.

Съобщението до заинтересованите лица , заедно със Заповед № РА50-382/20.05.2019г. на Главния архитект на Столична община и мотивираното предложение са  поставени на информационното табло на СО-район „Средец” , ул.”Леге” № 6 /партер/ , и са публикувани на интернет страница на район „Средец” www.sredec-sofia.org.

Разяснения по Заповедта и проекта за изменение на плана за регулация /ИПР/ може да  получите всеки работен ден от 9,00  до 17,00 ч.  в сградата на районната администрация – ул. „Леге“ №6, етаж 5, стая 503, отдел „УТКР“.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ пред Административен съд София –град.

Жалби се подават в район „Средец“ и се изпращат в Административен съд София-град от отдел „Правен-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“на Столична община.

 

 

 

МАРИЯ АЧКОВА

Кмет на район „Средец”

 

 

 

 

 


Назад