Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

Инвестиционно предложение чрез РИОСВ- София , вх. № РСЦ19-ДИ04-147/1/28.05.2019г. от „ МЕТРОПОЛИТЕН“ЕАД , за обект :ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ МЕТРО СОФИЯ- трета метролиния към квартал „Слатина“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”

гр. София, ул. "Леге" № 6                                              тел. 9877811 факс 9861837                    www.sredec-sofia.org

 

РСЦ19-ДИ04-147/   

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание 6, ал.9 и 10  от Наредбата за условията и реда за извършване  на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС,Д.в.бр.23/2003г.,изм. и доп. Д.в.бр.3/2018г./   Ви  у в е д о м я в а м е, че  в СО- район „Средец”  е постъпило инвестиционно предложение  чрез РИОСВ- София , вх. №  РСЦ19-ДИ04-147/1/28.05.2019г.  от „ МЕТРОПОЛИТЕН“ЕАД   , за обект :ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ МЕТРО СОФИЯ- трета метролиния към квартал „Слатина“

Обявата до заинтересованите лица и обществеността, заедно с инвестиционното предложение  от  „МЕТРОПОЛИТЕН“ЕАД, е  поставена на информационното табло на СО-район „Средец”  на ул.”Леге” № 6 /партер/, и е публикувана на интернет страница на район „Средец” www.sredec-sofia.org.

Уведомлението  за инвестиционното  предложение е на разположение за сведение и изразяване на становище от заинтересованите лица  в периода от 04.06.2019г. до  18.06.2019г.вкл.

Достъп  до информацията на инвестиционното предложение може да получите  всеки  работен ден от 9,00 -12,00ч. и от 13,00-17,00ч. в стая 503 в сградата на район „Средец”, ул.”Леге” № 6.

Становища, мнения или възражения от заинтересовани лица и граждани отнасящи се до  инвестиционното предложение /ИП/ се подават в писмен вид в законоустановения срок  до 18.06.2019г.вкл. в деловодството на район „Средец”, ул.”Леге” № 6 и  пред РИОСВ,гр.София-1618,бул.”Цар БорисІІІ”№136,ет.10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

 

арх. КРИСТИАН ЯРИЧКОВ

Главен архитект на район „Средец”

 

 


Назад