Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

Постъпило инвестиционно предложение чрез РИОСВ- София , вх. № РСЦ19-ДИ04-154/3/ 31.05.2019г. от „Полиграфия офис център“ЕАД , за обект:„ПОЛИГРАФИЯ“ – Административни сгради-гр.София, бул.“Цариградско шосе“ № 47а

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София, ул. "Леге" № 6                                              тел. 9877811 факс 9861837 www.sredec-sofia.org

РСЦ19-ДИ04-154/ 03.06.2019г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

На основание 6, ал.9 и 10  от Наредбата за условията и реда за извършване  на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС,Д.в.бр.23/2003г.,изм. и доп. Д.в.бр.3/2018г./   Ви  у в е д о м я в а м е, че  в СО- район „Средец”  е постъпило инвестиционно предложение  чрез РИОСВ- София , вх. № РСЦ19-ДИ04-154/3/ 31.05.2019г. от „Полиграфия офис център“ЕАД   , за обект :

„ПОЛИГРАФИЯ“ – Административни сгради-гр.София, бул.“Цариградско шосе“ № 47а, УПИ ІІ, кв.19, в. „Трета извънградска част“-преустройство на съществуващи сгради/имот с идентификатор 68134.108.239/,
ПОДОБЕКТ ЗА ДОВЪРШВАНЕ на преустройство на съществуваща сграда-Депо в подземен гараж и надземен паркинг /сграда с идентификатор 68134.108.239.8/“
Местонахождение: УПИ ІІ, кв.19, м. „Трета извънградска част“, с идентификатор 68134.108.239, район „Средец“- Столична община
Обявата до заинтересованите лица и обществеността, заедно с инвестиционното предложение  от  „Полиграфия офис център“ЕАД   , е  поставена на информационното табло на СО-район „Средец”  на ул.”Леге” № 6 /партер/ , и е публикувана на интернет страница на район „Средец” www.sredec-sofia.org.
Уведомлението  за инвестиционното  предложение е на разположение за сведение и изразяване на становище от заинтересованите лица  в периода от  03.06.2019г. до  17.06.2019г.вкл.
Достъп  до информацията на инвестиционното предложение може да получите  всеки  работен ден от 9,00 -12,00ч. и от 13,00-17,00ч. в стая 503 в сградата на район „Средец”, ул.”Леге” № 6.
Становища, мнения или възръжения от заинтересовани лица и граждани отнасящи се до  инвестиционното предложение /ИП/ се подават в писмен вид в законоустановения срок  до 17.06.2019г.вкл. в деловодството на район „Средец”, ул.”Леге” № 6 и  пред РИОСВ,гр.София-1618,бул.”Цар БорисІІІ”№136,ет.10, e-mail: riosv@riew-sofia.org


арх. КРИСТИАН ЯРИЧКОВ
Главен архитект на район „Средец”

 


Назад