Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

Уведомление за инвестиционно предложение от „ГРАНД ХОТЕЛ БЪЛГАРИЯ 2016” ЕАД, за обект: „КОНСЕРВАЦИЯ , РЕСТАВРАЦИЯ, АДАПТАЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА НА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „ГРАНД ХОТЕЛ БЪЛГАРИЯ“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София, ул. "Леге" № 6                                              тел. 9877811 факс 9861837 www.sredec-sofia.org


РСЦ19-ТД26-871/

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
На основание 4, ал.2  от Наредбата за условията и реда за извършване  на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС,Д.в.бр.23/2003г.,изм. и доп. Д.в.бр.3/2018 и Д.в.бр.31/2019г.  Ви  у в е д о м я в а м е, че  в СО- район „Средец”  е постъпило уведомление за инвестиционно предложение  от „ГРАНД ХОТЕЛ БЪЛГАРИЯ 2016” ЕАД, за обект:
„КОНСЕРВАЦИЯ , РЕСТАВРАЦИЯ, АДАПТАЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА НА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „ГРАНД ХОТЕЛ БЪЛГАРИЯ“ В УПИ III-123 „за обществено обслужване , администрация и жилищно строителство“, КВ.482, М.“ЦЕНТЪРА-ЗОНА А-юг“,
Местоположение: бул. „Цар Освободител”№ 4 район „Средец”, Столична община, гр. София
Обявата до заинтересованите лица и обществеността е поставена на информационното табло на СО-район „Средец”  на ул.”Леге” № 6 /партер/, и е публикувана на интернет страница на район „Средец” www.sredec-sofia.org.
Уведомлението  за инвестиционното предложение  вх. № РСЦ17-ТД26-871/13.05.2019г. от „ГРАНД ХОТЕЛ БЪЛГАРИЯ 2016“ е на разположение за сведение и изразяване на становище от заинтересованите лица  в периода от  16.05 .2019г до  30.05.2019г.вкл.
Достъп  до информацията  може да получите  всеки  работен ден от 9,00 -12,00ч. и от 13,00-17,00ч. в стая 503 в сградата на район „Средец”, ул.”Леге” № 6.
Становища, мнения или възръжения от заинтересовани лица и граждани относно инвестиционното предложение се подават в писмен вид в законоустановения срок  до 30.05.2019г. вкл. в деловодството на район „Средец”, ул.”Леге” № 6 и  пред РИОСВ,гр.София-1618,бул.”Цар БорисІІІ”№136,ет.10,
e-mail:riew-sofia@riew-sofia.org

 

 


АРХ. КРИСТИАН ЯРИЧКОВ
Главен архитект на район „Средец”

Назад