Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

Заповед №РА51-74/04.04.2019г.за допълване на Разрешение за строеж №295 от 20.11.2015г. и за разпореждане на Предварително изпълнение

                                            СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org
СЪОБЩЕНИЕ № РСЦ19-ВК08-814
На основание чл. 149 ал. (1) и ал.(2) от ЗУТ, Ви съобщаваме, че  Главният архитект на Столична община е издал Заповед №РА51-74/04.04.2019г. за допълване на Разрешение за строеж №295 от 20.11.2015г. за обект: 
„ИЗГРАЖДАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ПРОСТРАНСТВА В ЦГЧ – ЗОНА 2“, район Средец , гр. София,
като допуска съществено изменение в одобрения инвестиционен проект при условията на чл.154, ал. 5, във връзка с чл.154, ал.2,  т.6 и чл.152, ал.2 от ЗУТ, изразяващо се във въвеждане на етапност при изпълнение на строежа, съгласно одобрени и съгласувани от НАГ инвестиционни проекти.
Проектите се съхраняват в НАГ-СО 
Разрешението за строеж и Заповедта се съхраняват в стая 415, четвърти  етаж на сградата на ул. “Леге” № 6. Разяснения по тях можете да получите всеки понеделник от 14 до 17 часа и всяка сряда от 10 до 12 часа.
Заповедта може да бъде обжалвана в четиринадесет дневен срок от получаване на настоящето съобщение пред Административен съд София-град,  чрез Главния архитект на Столична община. 
Със Заповед №РА51-74/04.04.2019г. е разпоредено Предварително изпълнение на основание чл.60, ал.1 от АПК за защита на особено важни обществени интереси.
Предварителното изпълнение може да бъде обжалвано в три дневен срок от получаване на настоящото съобщение пред Административен съд София-град,  чрез Главния архитект на Столична община. 
Възраженията се подават в район „Средец” в два екземпляра, в информационния център за обслужване на граждани на ул. „Леге” № 6 - на първи етаж.

 


АРХ. КРИСТИАН  ЯРИЧКОВ 
Главен архитект на район „Средец”:


Назад