Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

Разрешение за строеж №59 от 22.03.2019г.издадено от Главният архитект на Столична община

 СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 9861837, www.sredec-sofia.org

 

ДО
СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА

СЪОБЩЕНИЕ № РСЦ19-ВК08-736

На основание чл. 149, ал. (1) и ал.(2) от ЗУТ, Ви съобщаваме, че  Главният архитект на Столична община е издал разрешение за строеж №59от 22.03.2019г. заобект:
„ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ НА ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ НА ТРИ НИВА ПРИ МЕТРО-СТАНЦИЯ СТАДИОН „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“(МС 9-1)“
в м.„Борисова градина“, район Средец, административен адрес ул.“Драган Цанков“ и бул.„Евлоги и Христо Георгиеви“ – парк „Борисова градина“, гр.София
Разрешението за строеж се съхранява в стая 415, четвърти  етаж на сградата на ул. “Леге” № 6. Разяснения по него можете да получите всеки понеделник от 14 до 17 часа и всяка сряда от 10 до 12 часа.
Проектът се съхранява в НАГ-СО.
Разрешениетоза строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност пред началника на РО „НСК“ - София, Югозападен район, ул. “Алабин” № 35, в четиринадесет дневен срок от получаване на настоящето съобщение, чрез Главния архитект на Столична община.Възраженията се подават в район „Средец”, ул. „Леге” № 6, в два екземпляра.
 

 

 

АРХ. КРИСТИАН  ЯРИЧКОВ 
Главен архитект на район „Средец”:


Назад