Столична Община Район "Средец"

Съобщения

Места за търговия на открито за продажба на великденски сувенири и цветя на площ не по-малка от 2 м2 и с продължителност не по-кратка от 5 дни на територията на район „Средец”


 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София, ул. "Леге" № 6                                                                                                 тел. 948 43 17 факс 986 18 37  www.sredec-sofia.org

 

З А П О В Е Д
№ РСЦ19 – РД 56 – 9/29.03.2019 г.

За създаване на по-добра организация на търговията с великденски сувенири и цветя на територията на район „Средец“, на основание чл. 46 от ЗМСМА и чл. 30, т. 3 от НОАМТЦУПСО 

 


О П Р Е Д Е Л Я М:
Следните места за търговия на открито за продажба на великденски сувенири и цветя на площ не по-малка от 2 м2 и с продължителност не по-кратка от 5 дни на територията на район „Средец”, както следва:

 


АДРЕС бр.
бул. Витоша №1 1
бул. Витоша №3 1
бул. Витоша №9 1
бул. Витоша №17 1
бул. Витоша №33 2
бул. Витоша №37 2
бул. Витоша №55 2
бул. Патриарх Евтимий № 66 2
ул. Г.С.Раковски № 116 1
ул. Г.С.Раковски № 145 А 1
ул. Г.С.Раковски № 153, вх. Б 1
пл. Света Неделя пред църквата 3
пл. Славейков № 11 3
Изход метростанция НС „В. Левски”-дясно 3
Изход метростанция НС „В. Левски” – ляво 3
Изход метростанция  СУ „Св. Кл. Охридски” 3
     
  ОБЩО:                                                                                      30 места

 УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВИЯ С ЦВЕТЯ И ВЕЛИКДЕНСКИ СУВЕНИРИ :

• Срокът на действие на заповедта е от 20.04.2019 г. до 29.04.2019 г.
• Издаване на разрешения става по реда на подаване на заявленията, до изчерпване на посочените в настоящата заповед места. Предимство имат кандидати, добросъвестно ползвали мястото в предходни периоди, художници и търговци с адрес на територията на Столична община. Всяко физическо лице може да кандидатства за едно място.
• Няма да бъдат одобрявани заявленията на недобросъвестно ползвали мястото търговци в предходни периоди. 
• За така определените места за търговия на открито се издават разрешения за ползване на място по реда на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община и съгласно чл. 30, т. 3 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
• Заявленията се приемат в деловодството на район „Средец” на ул. „Леге” № 6 на 10; 11 и 12.04.2019 г. от 9:00 до 17:00 ч.
• Подписаните разрешения се получават лично срещу представяне на лична карта на касата на район „Средец” на ул. „Леге” №6, ет. 1 от 19.04.2019 г. 
• При използване на местата да се спазват изискванията за безопастност на движението, опазване на чистотата и обществения ред, съгласно Наредбата за обществения ред на територията на Столична община.
• В разрешенията да се посочи точната стокова спецификация и срокът, за който се издават, като таксите се определят съгласно чл. 30 т. 3 и Приложение 1 т. 2 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги предоставяни от СО.
• Търговията на открито извън определените в заповедта места е забранена. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Найден Крумов началник отдел РКТСД на район „Средец”.


МАРИЯ АЧКОВА
Кмет на район “Средец” 


Назад