Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

Инвестиционно предложение от „МЕТРОПОЛИТЕН “ЕАД , за обект : ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ МЕТРО СОФИЯ- трета метролиния към квартал „Слатина“ – Столична община

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София, ул. "Леге" № 6                                              тел. 9877811 факс 9861837 www.sredec-sofia.org

РСЦ19-ТД26-428 (1)/27.03.19
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
На основание 4, ал.2  от Наредбата за условията и реда за извършване  на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС,Д.в.бр.23/2003г.,изм. и доп. Д.в.бр.3/2018г./   Ви  у в е д о м я в а м е, че  в СО- район „Средец”  е постъпило инвестиционно предложение  от „МЕТРОПОЛИТЕН “ЕАД   , за обект :
ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ МЕТРО СОФИЯ-
трета метролиния към квартал „Слатина“ – Столична община

Обявата до заинтересованите лица и обществеността, заедно с инвестиционното предложение  от  „МЕТРОПОЛИТЕН“ЕАД   , е  поставена на информационното табло на СО-район „Средец”  на ул.”Леге” № 6 /партер/ , и е публикувана на интернет страница на район „Средец” www.sredec-sofia.org.
Уведомлението  за инвестиционното  предложение е на разположение за сведение и изразяване на становище от заинтересованите лица  в периода от  27.03.2019г. до  10.04.2019г.вкл.
Достъп  до информацията на инвестиционното предложение може да получите  всеки  работен ден от 9,00 -12,00ч. и от 13,00-17,00ч. в стая 503 в сградата на район „Средец”, ул.”Леге” № 6.
Становища, мнения или възръжения от заинтересовани лица и граждани отнасящи се до  инвестиционното предложение /ИП/ се подават в писмен вид в законоустановения срок  до 10.04.2019г., вкл. в деловодството на район „Средец”, ул.”Леге” № 6 и  пред РИОСВ,гр.София-1618,бул.”Цар БорисІІІ”№136,ет.10,
e-mail:riew@riew-sofia.org

 


арх. КРИСТИАН ЯРИЧКОВ
Главен архитект на район „Средец”

 


Назад