Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

Виза за проучване и проектиране на мемориален обект в памет на Джон Ленън в УПИ Х, кв.420, м. „Главен градски център - зони Г-8 и Г-10“, район „Средец”, с административни адреси - бул.“Патриарх Евтимий“№2, гр.София.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org

ДО
ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ, НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В УПИ Х – за мининистерство на правосъдието, нотариат и трафопост, кв.420
бул.“Патриарх Евтимий“№2, гр. София:


Съобщение N РСЦ19-ВК08-486
На основание § 4 от ДР на ЗУТ, Ви съобщаваме, че Главният архитект на Столична община е издал виза от 26.02.2019г. за проучване и проектиране на мемориален обект в памет на Джон Ленън в УПИ Х - „за министерство на правосъдието, нотариат и трафопост“, в поземлен имот с идентификатор 68134.103.172, кв.420, м. „Главен градски център - зони Г-8 и Г-10“, район „Средец”, с административни адреси - бул.“Патриарх Евтимий“№2, гр.София.
Съобщаването е направено по данни за собствеността от система „СОФКАР“.
Издадената виза се съхранява в стая  415, четвърти етаж на сградата на ул. “Леге” № 6. Разяснения по нея можете да получите всеки понеделник от 14 до 17 часа и всяка сряда от 10 до 12 часа.
Визата подлежи на обжалване по реда чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщаването й пред Административен съд-София-град, чрез Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.
Възраженията се подават в район „Средец” в два екземпляра, в информационния център за обслужване на граждани на ул. „Леге” № 6 - на първи етаж. 

 

 


АРХ. КРИСТИАН  ЯРИЧКОВ
Главен архитект на район „Средец“ 


Назад