Столична Община Район "Средец"

Съобщения

СО-район „Средец” обявява конкурс № 2/ 14.03.2019г., открит със Заповед № СОА19- РД09-236/ 15.02.2019г. на кмета на Столична община, относно организиране на ученическо столово хранене-стол, за срок от пет календарни години, в сградата на н

- Помещение за ученическо столово хранене- стол, находящо се в сградата на 12 СУ „Цар Иван Асен II”, /АПОС № 939/ 23.11.2012г./, с идентификатор 68134.108.196.1, целият с площ 1022,00 кв.м., разположен в поземлен имот с идентификатор 68134.108.196 по КККР на район „Средец“, одобрен със заповед на директора на АГКК № РД-18-33/15.06.2010г., находящ се в гр. София, район „Средец“, м. „Трета извънградска част“, кв. 17А, ул. „Цар Иван Асен II” № 72, представляващ УПИ I, с обща площ 7589 кв.м., от които: за столово хранене, с полезна площ 186,00 кв.м.

 

 

 


Назад