Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

Работен устройствен план за „КОМПЛЕКС ХОТЕЛ, РЕСТОРАНТ, СЛАДКАРНИЦА И КОНЦЕРТНА ЗАЛА „БЪЛГАРИЯ““ със силуети по улици „Аксаков“ №№ 1, 1а, 1б, 2, 3, 5; „Георги Бенковски“ №№ 1, 3; „Дякон Игнатий“ №1 и бул. „Цар Освободител“ №№ 2, 4, 6

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org

ДО
СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В УПИ I-121-за общ. обсл. и админ., УПИ II-122-за общ. обсл. и админ., УПИ III-123-за общ. обсл., админ. и жил. строителство, УПИ IV-124-за общ. обсл., админ. и жил. строителство, УПИ V-126 и УПИ VI-125 в кв.482 и УПИ I-за общ. обсл. и админ. в кв.481:


Съобщение N РСЦ19-ВК08-471
На основание чл. 129, ал.(2) от ЗУТ, Ви съобщаваме, че Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община (НАГ-СО) е изпратил за съобщаване на заинтересованите лица одобрения със заповед №РА50-119 от 18.02.2019г. на Главния архитект на Столична община Работен устройствен план (РУП) за УПИ III–123-„за общ. обсл., админ. и жил. строителство“, кв. 482 м.„Център - Зона „А“ - юг“, район „Средец“, гр.София (и прилежащи УПИ I-121-за общ. обсл. и админ., УПИ II-122-за общ. обсл. и админ., УПИ IV-124-за общ. обсл., админ. и жил. строителство, УПИ V-126, УПИ VI-125, кв. 482 и  УПИ I – за общ. обсл. и админ., кв. 481). 
Проектът и заповедта се съхраняват в стая 415, четвърти етаж на сградата на ул.“Леге” № 6. Разяснения по тях можете да получите всеки понеделник от 14 до 17 часа и всяка сряда от 10 до 12 часа. 
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщаването й. 
Възраженията се подават в писмен вид, в два екземпляра в район „Средец” на ул. „Леге” № 6 - на първи етаж. Изпращат се в Административен съд София-град от отдел „Правен“ на НАГ-СО.

 
МАРИЯ АЧКОВА
Кмет на район „Средец”
 


Назад