Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

Постъпило инвестиционно предложение от АИППМПДМ „Д.С.Дент –д-р Калоян Стойчев' ЕООД за : „Вътрешно преустройство и смяна предназначението на жилище в АМБУЛАТОРИЯ- ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА' местонахожден

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "СРЕДЕЦ"

 

гр. София, ул. "Леге" № 6                                              тел. 9877811 факс 9861837                               www.sredec-sofia.org

РСЦ19-ТД26-428/11.03.2019

 

              С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание 4, ал.2  от Наредбата за условията и реда за извършване  на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС,Д.в.бр.23/2003г.,изм. и доп. Д.в.бр.94/30.11.2012г./   Ви  у в е д о м я в а м е, че  в СО- район „Средец"  е постъпило инвестиционно предложение  от  АИППМПДМ „Д.С.Дент –д-р Калоян Стойчев" ЕООД за :

„Вътрешно преустройство и смяна предназначението на жилище в

АМБУЛАТОРИЯ- ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА"

 

местонахождение: УПИ V , кв.2  по плана на гр. София, м. „Трета извънградска част", СО- район „Средец", бул. „Eвлоги и Христо Георгиеви" № 46.

Обявата до заинтересованите лица и обществеността, заедно с инвестиционното предложение  от   АИППМПДМ „Д.С.Дент –д-р Калоян Стойчев" ЕООД , е  поставена на информационното табло на СО-район „Средец"  на ул."Леге" № 6, и е публикувана на интернет страница на район „Средец" www.sredec-sofia.org.

Уведомлението  за инвестиционното  предложение е на разположение за сведение и изразяване на становище от заинтересованите лица  в периода от  11.03.2019г до  25.03.2019г.вкл.

Достъп  до информацията на инвестиционното предложение може да получите  всеки  работен ден от 9,00 -12,00ч. и от 13,00-17,00ч. в стая 503 в сградата на район „Средец", ул."Леге" № 6.

Становища, мнения или възръжения от заинтересовани лица и граждани отнасящи се до  инвестиционното предложение /ИП/ се подават в писмен вид в законоустановения срок  до 25.03.2019г. в деловодството на район „Средец", ул."Леге" № 6 и  пред РИОСВ,гр.София-1618,бул."Цар БорисІІІ"№136,ет.10,

e-mail:riosv@riew-sofia.org

 

 

 

АРХ.КРИСТИАН  ЯРИЧКОВ

Главен архитект на район „Средец"


Назад