Столична Община Район "Средец"

Новини

Работна среща в район 'Средец' на фондация "Толерантност" и представители на училищата от района


МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ–РАЙОН “СРЕДЕЦ”

Днес, 20.02.2019год. от 11ч. в сградата на район „Средец“, ул. „Леге“ № 6, ет. 2, в Заседателната зала се проведе работна среща с представители на Фондация „Толерантност“ и представители на училищата от района-педагогически съветници и учители по БЕЛ, организирана от МКБППМН-район „Средец“.
Срещата се проведе във връзка с постъпило предложение в район „Средец“ от Фондация „Толерантност“ за реализиране на програма „Йовков и християнските добродетели“ в училищата от района, съвместно с МКБППМН-район „Средец“. 
Програмата е резултат от дългогодишно сътрудничество на преподаватели по Български език и литература, училищни психолози и педагогически съветници. Тя е съгласувана с РУО-София-град и е обвързана със стратегията на Столична община да подкрепя реализирането на програми в областта на образованието, младежките дейности, интеграцията на деца от рискови групи, превенция на рисково поведение, здравно, гражданско и неформално образование. 
По своята същност програмата е модел за първична превенция на рисковото поведение сред ученици от VI, VII и XII клас, в които се изучават творби на Йордан Йовков по Български език и литература.

 

Ем. Кръстева
Секретар на МКБППМН