Столична Община Район "Средец" - стар сайт

Инвестиционни намерения

Съобщение за заповед на главния архитект на София и разрешение за изработване РУП за УПИ IIІ-37- „за адм.- търговски комплекс, хотелска част и жилища“, кв.398, м.”Център- Зона „А“- юг”, с административен адрес ул.”Цар Калоян” N6


                                                                             СТОЛИЧНА ОБЩИНА- РАЙОН “СРЕДЕЦ”
                                       гр.София,ул.”Леге” №6                                            тел.9877811 факс 9861837 www.sredec-sofia.org


                                                                            СЪОБЩЕНИЕ №РСЦ18-ВК08-2233/09.11.2018г.
            На основание чл.124б, ал.(2) от ЗУТ Ви съобщавам, че в район „Средец” е постъпила Заповед N РА50-844/31.10.2018г. на Главния архитект на Столична община, с която е разрешено изработването на проект за Изменение на Плана за Улична Регулация (ИПУР), изменение на плана за застрояване (ИПЗ) и Работен Устройствен План (РУП) за УПИ IIІ-37- „за адм.- търговски комплекс, хотелска част и жилища“, кв.398,  м.”Център- Зона „А“- юг”, с административен адрес ул.”Цар Калоян” N6.    
             Исканото изменение в частта на плана за регулация се изразява в изменение на улично регулационната линия пред лицето на УПИ III, което води до резширение на входа (достъпа до сградата). С изменение на плана за застрояване се предвижда пристрояване с нова сграда с преход в етажността към съществуващата 10-етажна сграда, както и 1-етажно пристрояване и надстрояване на съществуващата едноетажна сграда. Предвидената нова сграда в УПИ III-37-„за адм.-търговски комплекс, хотелска част и жилища“ е с жилищно предназначение и е разположена свързано, като начин на застрояване и е указана като високо застрояване- с височина до 42,0 м., като характер на застрояване. Предвиденото ново застрояване е с преход в етажността съответно: М/Г; М/Г+М; М/Г+2; М/Г+4; М/Г+6; М/Г+8 и М/Г+10. Предвид наличието на свързано застрояване в повече от два урегулирани поземлени имота, изработването на РУП е задължително за определяне на конкретното разположение на строежа, начина на застрояване и доказване на кота корниз на сградата. Предвиденото ново застрояване е съобразено с предвижданията на ОУП на СО (одобрен с Решение №960/16.12.2009г. на Министерски съвет).
            Заповедта и мотивираното предложение се съхраняват в сградата на район “Средец”, ул.”Леге” N 6, ет.4, ст.404.
            Разяснения по нея може да получите всеки понеделник от 14.00ч. до 17.00ч. и всяка сряда от 10.00ч. до 12.00ч. 


МАРИЯ АЧКОВА
Кмет  на район”Средец”:                                                                            
 

Прилежащи документи

Назад