Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

Съобщение за разрешение изработването на ИПР и РУП за ул. 'Иван Денкоглу' № 40

            

                                                                СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”

гр. София, ул. "Леге" № 6                    тел.02/ 948 43 17 , факс 9861837     www.sredec-sofia.org

 №РСЦ18-ВК08-1930/01.10.2018г.

          На основание чл.124б, ал.(2) от ЗУТ Ви съобщавам, че в район „Средец” е постъпила Заповед N РА50-724/19.09.2018г. на Главния архитект на Столична община, с която е разрешено изработването на Изменение на Плана за Регулация (ИПР) и Работен Устройствен План (РУП) за УПИ І-82 (поземлен имот с идентификатор 68134.101.82 по кадастралната карта и кадастралните регистри) за „хотел, ОО, офиси, магазини и подземни гаражи“, кв.401,  м.”Зони Г- Центъра” (част), с административен адрес ул.”Иван Денкоглу” N 40.   

             Изменението се изразява в обособяване на нов УПИ с предназначение за „хотел, ОО, офиси, магазини и подземни гаражи“. Предвид наличието на свързано застрояване в повече от два урегулирани поземлени имота, изработването на РУП е задължително предвид изпълненото строителство в УПИ IX-81 и УПИ XVI-80 на регулационните граници с УПИ I-82, кв.401 и предвид това, че УПИ I-82 попада по ОУП на СО в урбанизирана територия в устройствена зона „Зона на стария градски център“ (Ц2).  

            Заповедта и мотивираното предложение се съхраняват в сградата на район “Средец”, ул.”Леге” N 6, ет.4, ст.404.

            Разяснения по нея може да получите всеки понеделник от 14.00ч. до 17.00ч. и всяка сряда от 10.00ч. до 12.00ч.

 

           


Назад