Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

Съобщение до собствениците, носители на ограничени вещи права в ЕС на ул. 'Хан Крум' 25,УПИ ІХ-163, кв.419, м. „ГГЦ-Зони Г-8 и Г-10”, имот с идентификатор 68134.103.163:

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”

гр. София, ул. "Леге" № 6                    тел.02/ 948 43 17 , факс 9861837     www.sredec-sofia.org

 

РСЦ17- ВК08-438/9/31.08.2018г

 

ДО

СОБСТВЕНИЦИТЕ, НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА

в Етажната собственост на:

 

ул.”Хан Крум” № 25, УПИ ІХ-163, кв.419, м. „ГГЦ-Зони Г-8 и Г-10”, имот с идентификатор 68134.103.163:

  • Вера Крумова Дренкова Бузели

гр. София, район „Лозенец” ул. „Презвитер Козма” № 29,вх.А,ет.4, ап.5

  • Мария Крумова Станоева

гр. София, район „Лозенец”, ул. „Презвитер Козма” 29, вх.А, ет.4, ап.5

 

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА

в Етажната собственост на :

ул.”Цар Шишман” № 38, УПИ ХІІІ-12,кв. 419, м. „ГГЦ-Зони Г-8 и Г-10”, имот с идентификатор 68134.103.161

  • Дина Рашева Рашева- домоуправител на ЕС-

 ул.”Цар Иван Шишман” № 38, гр. София

 

Относно: Писмо вх. № РСЦ17-ВК08-438/8/26.07.2018г., изх. № СГА16-ГР 00-3055/15/16.07.2018г. на НАГ  за обявяване на Заповед № РА50-519/12.07.2018г. на   Главния архитект на Столична община.

 

                                                                                   ІІ-ро  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50-519/12.07.2018г. на Главния архитект на Столична община за одобряване на проект за изменение на регулацията /ИПР/ на УПИ ІХ„за м-во на ВТ” за промяна предназначението му в УПИ ІХ-163 „за жилишно строителство и офиси”, кв.419, м. „ГГЦ-Зони Г-8 и Г-10”.

Със Заповедта и проекта заинтересованите лица могат да се запознаят в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” /УТКР/ ” в район „Средец”, ул. „Леге” № 6, стая 503, етаж V /пети/  при представяне на лична карта и документ за собственост , в приемното време:

Понеделник  - от 14.00  до 17.00 ч.,Сряда  -  от 10.00 до  12.00ч.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – София град.

Жалбите се подават , чрез район „Средец” – в Информационния център за обслужване на гражданите , ул. „Леге” № 6, етаж 1  до НАГ- СО  в писмен вид  в два екземпляра с приложен документ за собственост .

 

МАРИЯ АЧКОВА

Кмет на район „Средец”

 

 


Назад