Столична Община Район "Средец"

Съобщения

Съобщение относно приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на СОС за преместваемите обекти, за рекламите, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО

          С Решение №509 от 26.07.2018 г. Столичен общински съвет прави изменения и допълнения на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, а също така и свързаните с тях промени в Приложение 1 на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставени от Столична община, както следва:
 
 - В чл. 30 се създава т. 1г.
"1 г. За разполагане на маси и столове за консумация на открито в случаите по чл. 28б, ал.3 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община.".
 
- В Приложение №1 се правят следните изменения и допълнения:
 
а/ В т.1б "51% от" се заличава;
 
б/ Създава се т.1г:
"1г. За разполагане на маси и столове за консумация на открито в случаите по чл. 28б, ал.3 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община - таксата по т. 1, увеличена със 100%, а при наличие на подиум - увеличена с 200%""
 
          Със Заявление № COA18-ВК089923/08.08.2018 г-жа Йорданка Фандъкова връща за ново обсъждане Решение №509 от 26.07.2018 г. на основание чл.45, ал.5 от ЗМСМА.
 
         До окончателното решение на Столичен общински съвет остават в сила тарифите по сега действащата Наредба.
 
 
 

Назад