Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

Инвестиционно предложение от „АЛНУАИМИ ГРУП” ЕООД, за обект: „МНОГОЕТАЖЕН ПАРКИНГ” в УПИ ІІІ-105-за многоетаже нпаркинг, кв.19, м.”Третаизвънградска част”, район 'Средец'-СО

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”

гр. София, ул. "Леге" № 6                                              тел. 9877811 факс 9861837                    www.sredec-sofia.org

 

 

 

РСЦ18-ТД26-1687/

                                                                                                                                       С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание 4, ал.2  от Наредбата за условията и реда за извършване  на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС,Д.в.бр.23/2003г.,изм. и доп. Д.в.бр.94/30.11.2012г./   Ви  у в е д о м я в а м е, че  в СО- район „Средец”  е постъпило инвестиционно предложение от „АЛНУАИМИ  ГРУП” ЕООД, за обект:

 

                                    „МНОГОЕТАЖЕН  ПАРКИНГ”

 

Местоположение: в УПИ ІІІ-105-за многоетаже нпаркинг,

кв.19, м.”Третаизвънградска част”, район „Средец”, Столична община.

 

Обявата до заинтересованите лица и обществеността, заедно с инвестиционното предложение  от  „АЛНУАИМИ  ГРУП” ЕООД,, е  поставена на информационното табло на СО-район „Средец”  на ул.”Леге” № 6, и е публикувана на интернет страница на район „Средец” www.sredec-sofia.org.

Уведомлението  за инвестиционното  предложение е на разположение за сведение и изразяване на становище от заинтересованите лица  в периода от  14.08.2018г до  28.08.2018г.вкл.

 

Достъп  до информацията на инвестиционното предложение може да получите  всеки  работен ден от 9,00 -12,00ч. и от 13,00-17,00ч. в стая 503 в сградата на район „Средец”, ул.”Леге” № 6.

 

Становища, мнения или възръжения от заинтересовани лица и граждани отнасящи се до  инвестиционното предложение /ИП/ се подават в писмен вид в законоустановения срок  до 28.08.2018г. в деловодството на район „Средец”, ул.”Леге” № 6 и  пред РИОСВ,гр.София-1618,бул.”Цар БорисІІІ”№136,ет.10,

e-mail:riosv@riew-sofia.org

 

 

АРХ. ЖАНЕТА  КОЛЕВА

Главен архитект на район „Средец”

 

 


Назад