Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

Съобщаване на проект ПУП-ИПРЗ и РУП за УПИ V-81 „за ЖС, офиси и ПГ“ и УПИ IV-80 „за ЖС“, кв.10, м.“Трета извънградска част“

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”

гр. София, ул. "Леге" № 6                    тел.02/ 948 43 17 , факс 9861837  www.sredec-sofia.org

РСЦ18- ВК08-1559

 

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА:

ул.”Янтра” № 14, УПИ IV-за жил.стр., кв.10, м.„3-та извънгр.част“, имот с идент. 68134.107.81:

„Наруто“ ЕООД с управител Катя Василева – ул. „Резньовете“ № 15, жк Бояна – чрез арх. Александрина Ненкова - пълномощник

ул.”Янтра” № 12, УПИ IV-за жил.стр., кв.10, м.„3-та извънгр.част“, имот с идент. 68134.107.80:

            Румяна Малова-Пенчева – ул. „Шипка“ №41

            Жасмин Куртева – ул. „Янтра“ №12

            Катя Ангелова – ул. „Янтра“ №12

Красимир Ангелов – ул. „Янтра“ №12  

Други собственици и носители на ограничени вещни права

ул.”Янтра” № 16, УПИ VI-6, кв.10, м.„3-та извънгр.част“, имот с идент. 68134.107.82:

            Димитър Дочев - Председател на ЕС на ул. „Янтра“ № 16

ул.”Янтра” № 15, УПИ IX-17, кв.11, м.„3-та извънгр.част“, имот с идент. 68134.107.75:

            Мариана Попова - Председател на ЕС на ул. „Янтра“ №15

ул.”Янтра” № 17, УПИ VIII-16, кв.11, м.„3-та извънгр.част“, имот с идент. 68134.107.74:

            Петър Димов - Председател на ЕС на ул. „Янтра“ №17

ул.”Н.В.Гогол” № 22, УПИ II-2, кв.10, м.„3-та извънгр.част“, имот с идент. 68134.107.79:

            Ивайло Алексиев – ул. „Н.В.Гогол“ №22

            Калин Алексиев – кв. „Горубляне“, ул. „Ханчето“ №10

Други собственици и носители на ограничени вещни права

ул.”Н.В.Гогол” № 24, УПИ III-3, кв.10, м.„3-та извънгр.част“, имот с идент. 68134.107.78:

            Стефан Георгиев – Председател на ЕС на ул. „Гогол“ №24

ул.”Леонардо да Винчи” № 9, УПИ XV-17, кв.10, м.„3-та извънгр.част“, имот с идент. 68134.107.92:     

Мартин Щерев - Председател на ЕС на ул. „Леонардо да Винчи“ № 9

           

Относно: Писмо вх. № РСЦ18-ВК08-1559/01.08.2018г., изх. № СГА17-ГР 00-2348-5/01.08.2018г. на НАГ, за съобщаване на проект ПУП-ИПРЗ и РУП за УПИ V-81 „за ЖС, офиси и ПГ“ и УПИ IV-80 „за ЖС“, кв.10, м.“Трета извънградска част“

 

СЪОБЩЕНИЕ № РСЦ18- ВК08-1559

 

На основание чл.128, ал.(3) от ЗУТ, Ви съобщаваме, че Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община (НАГ-СО) е изпратил за съобщаване на заинтересованите лица ПУП-ИПРЗ и РУП за нови УПИ V-81 „за ЖС, офиси и ПГ“ и УПИ IV-80 „за ЖС“, кв. 10, м. „Трета извънградска част“, район „Средец“-СО, гр. София.

Съобщението е направено въз основа на данни за собствеността и регистрираната етажна собственост налични в район „Средец“-СО.

Разяснения по проекта можете да получите всеки понеделник от 14 до 17 часа и всяка сряда от 10 до 12 часа в стая 404, четвърти етаж на сградата на ул. „Леге“ №6.

Проектът за „ПУП-ИПРЗ и РУП“ подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщаването му.

Възражения се подават, чрез район „Средец“-СО до НАГ-СО, в писмен вид в два екземпляра, в информационния център за обслужване на граждани на ул. „Леге“ №6 – на първи етаж.

 

МАРИЯ АЧКОВА

Кмет на район „Средец”-СО

 


Назад