Столична Община Район "Средец"

Търгове и конкурси

Организиране на ученическо столово хранене в сградата на 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин”– район „Средец“, Столична община /АОС 907 от 11.04.2012г. на район „Средец“

Уведомяваме Ви, че Министерството на културата предоставя целева финансова подкрепа за извършване на специализирани консервационно-реставрационни дейности за недвижими културни ценности по ПРОГРАМА 1: "Опазване на недвижимото културно наследство". 

Основното изискване към кандидатите по програма 1 е обектът да притежава статут на НЕДВИЖИМА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ. Кандидатстването по програмата се извършва като се подава мотивирано искане за финансова подкрепа по реда на " Правила за избор на обекти и определяне на дейности за предоставяне на целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности". Същите са публикувани и достъпни на интернет страницата на Министерство на културата на адрес: Министерство на културата - Дирекции по изкуство и култура - дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства" - Процедури за финансова подкрепа: http://mc.government.bg/page.php?p=58&s=429&sp=512&t=0&z=0

При кандидатстване за извършване на консервационно - реставрационни дейности е необходимо наличие на съгласувана по реда на ЗКН проектна документация и КСС.

Всяко искане, получено след срока  за кандидатстване, посочен в сайта на МК, ще бъде разгледано от комисия и включено програмата  за следващата година.

 

 

 

 

 

 

 

 


Назад