Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

Съобщаване до заинтересованите лица на „ПУП – РУП” на УПИ III–123, (ПИ с идентификатор 68134.100.123 по КККР), включващ УПИ I-121, УПИ II-122, , УПИ IV-124, УПИ V-126, УПИ VI-125, кв. 482 и УПИ I – за общ. обсл. и админ., кв. 481, м.„Център - Зона „А“ -

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”

гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org

 

 

ДО        

СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В УПИ I-121, УПИ II-122, УПИ III-123, УПИ IV-124, УПИ V-126 и УПИ VI-125 в кв.482 и УПИ I-за общ. обсл. и админ. в кв.481:

 

 

Съобщение N РСЦ18-ВК08-1349

 

На основание чл. 128, ал.(3) от ЗУТ, Ви съобщаваме, че Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община (НАГ-СО) е изпратил за съобщаване на заинтересованите лица „ПУП – РУП” на УПИ III–123, (ПИ с идентификатор 68134.100.123 по КККР), включващ УПИ I-121, УПИ II-122, , УПИ IV-124, УПИ V-126, УПИ VI-125, кв. 482 и  УПИ I – за общ. обсл. и админ., кв. 481, м.„Център - Зона „А“ - юг“, район „Средец“, гр.София

Разяснения по проекта можете да получите всеки понеделник от 14 до 17 часа и всяка сряда от 10 до 12 часа. в стая 415, четвърти етаж на сградата на ул.“Леге” № 6

Проектът за „ПУП – РУП подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщаването му.

Възраженията се подават, чрез район „Средец” до НАГ-СО, в писмен вид, в два екземпляра, в информационния център за обслужване на граждани на ул. „Леге” № 6 - на първи етаж.

 

МАРИЯ АЧКОВА

Кмет на район „Средец”

на основание Заповед №РСЦ18-РД09-79/17.07.2018г

 


Назад