Столична Община Район "Средец"

Съобщения

Съобщение за деклариране на обект: „Двойна жилищна сграда, бивша на Митови“ с предварителна класификация на недвижима културна ценност от Новото време с предварителна категория „за сведение“

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”

гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org

 

СЪОБЩЕНИЕ Изх.№ РСЦ18-ВК08-1357/11.07.2018г.

 

           На основание §4 от ДР на ЗУТ, Ви съобщавам,че от Министерство на културата е издадена Заповед №РД9Д-2/13.06.2018г. за деклариране на обект: „Двойна жилищна сграда, бивша на Митови“, идентификатор 68134.104.52 с предварителна класификация на единична архитектурно- строителна недвижима културна ценност от Новото време с предварителна категория „за сведение“, на кв.429, УПИ XV, м. „Зони Г- Центъра” (част), бул. „Васил Левски” №19-21.                 

            Заповедта се съхранява в техническата служба на район”Средец”, ул.”Леге” N 6, ет.4, ст.404. Разяснения по нея може да получите всеки понеделник от 14.00ч. до 17.00ч. и всяка сряда от 10.00ч. до 12.00ч.

            Ако имате възражения по заповедта, имате право в четиринадесет дневен срок от получаване на настоящото съобщение да я обжалвате в писмен вид чрез район „Средец”, ул. „Леге” №6 до НАГ-СО.                     

                                                            

 

 

АРХ.ЖАНЕТА КОЛЕВА

Главен архитект на район”Средец”:

 

 

 

 

 

 

 


Назад