Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

Съобщение за ОВОС по постъпило инвестиционно предложение на постъпило инвестиционно предложение от „АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА” АД, за : „ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.106.236.4 , изграждане на нова

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”

гр. София, ул. "Леге" № 6                                              тел. 9877811 факс 9861837                               www.sredec-sofia.org

 

 

РСЦ18-ФИ26-15

 

                                                                                С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание 4, ал.2   от Наредбата за условията и реда за извършване  на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС,Д.в.бр.23/2003г.,изм. и доп. Д.в.бр.94/30.11.2012г./   Ви  у в е д о м я в а м е, че  в СО- район „Средец”  е постъпило инвестиционно предложение  от  „АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА” АД, за :

 

„ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА  ВЪТРЕШНА ЕДНОЕТАЖНА

СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.106.236.4 , изграждане на нова стълба , реставрация и консервация на фасадите и вътрешен текущ ремонт на основната  сграда на БАКБ с идентификатор 68134.106.236.5 в УПИ ХІ-14 „за банка”, кв.456а, м. „Център – Зона „А”-юг”, ул. „Кракра” № 16”

 

 

Обявата до заинтересованите лица и обществеността, заедно с инвестиционното предложение  от  „АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА” АД , е  поставена на информационното табло на СО-район „Средец”  на ул.”Леге” № 6, и е публикувана на интернет страница на район „Средец” www.sredec-sofia.org.

 

Уведомлението  за инвестиционното  предложение е на разположение за сведение и изразяване на становище от заинтересованите лица  в периода от  03.07.2018г до  17.07.2018г.вкл.

 

Достъп  до информацията на инвестиционното предложение може да получите  всеки  работен ден от 9,00 -12,00ч. и от 13,00-17,00ч. в стая 503 в сградата на район „Средец”, ул.”Леге” № 6.

 

Становища, мнения или възръжения от заинтересовани лица и граждани отнасящи се до  инвестиционното предложение /ИП/ се подават в писмен вид в законоустановения срок  до 17.07.2018г. в деловодството на район „Средец”, ул.”Леге” № 6 и  пред РИОСВ,гр.София-1618,бул.”Цар БорисІІІ”№136,ет.10,

e-mail:riosv@riew-sofia.org.

 

 

 

 

АРХ. ЖАНЕТА КОЛЕВА

Главен архитект на район „Средец”

 

 

 

 


Назад