Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

Издадена виза за промяна на предназначението,за инвестиционно проектиране и реконструкция, преустройство, надстрояване и промяна на предназначението на съществуващата пет етажна сграда и изграждане на подземни гаражи в поземлен имот на ул.“Ген. Й.В.Гурко“

                                                         СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”

                   гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 9861837, www.sredec-sofia.org

 

ДО        

ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ, НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.101.33, кв.472

ул.“Ген. Й.В.Гурко“№4, гр. София:

ДО

„НГ ПРОПЪРТИ“ ЕАД

ЧРЕЗ Г-ЖА ТАТЯНА ДИМИТРОВА – изпълнителен директор

ул. „Московска“ №43, гр.София

ДО

„БТК“ ЕАД

ЧРЕЗ Г-Н АТАНАС ДОБРЕВ – изпълнителен директор

бул. „Цариградско шосе“ №115, гр.София

 

 

 

Съобщение N РСЦ18-ВК08-1311

 

На основание § 4 от ДР на ЗУТ, Ви съобщаваме, че Главният архитект на Столична община е издал виза за промяна на предназначението от нежилищно в нежилищно (от УПИ „за телефонна палата“ в УПИ „за многофункционална обществено обслужваща сграда“) за инвестиционно проектиране и реконструкция, преустройство, надстрояване и промяна на предназначението на съществуващата пет етажна сграда с идентификатор 68134.101.33.1и изграждане на подземни гаражи в поземлен имот с идентификатор 68134.101.33, (УПИ „за многофункционална обществено обслужваща сграда“), кв.472, м. „Главен градски център - зони Г-8 и Г-10“, район „Средец”, с административни адреси - ул.“Ген. Й.В.Гурко“№4, гр.София.

Съобщаването е направено по данни за собствеността, налични в р-н „Средец“.

Издадената виза се съхранява в стая  415, четвърти етаж на сградата на ул. “Леге” № 6. Разяснения по нея можете да получите всеки понеделник от 14 до 17 часа и всяка сряда от 10 до 12 часа.

Визата подлежи на съгласуване от НИНКН, както и инвестиционният проект.

Визата подлежи на обжалване по реда чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщаването й пред Административен съд-София-град, чрез Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Възраженията се подават в район „Средец” в два екземпляра, в информационния център за обслужване на граждани на ул. „Леге” № 6- на първи етаж.

 

 

АРХ. ЖАНЕТА КОЛЕВА

Главен архитект на район „Средец“

 


Назад