Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

Постъпило инвестиционно предложение за „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ на жилищна сграда, местонахождение : на ул. „Уйлям Гладстон” № 43,”район „Средец”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”

гр. София, ул. "Леге" № 6                        тел.02/ 948 43 17, факс 02/ 948 18 37          www.sredec-sofia.org

 

 

РСЦ18-ТД26-1295

                                                                                                                                           С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване  на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС,Д.в.бр.23/2003г.,изм. и доп. Д.в.бр.94/30.11.2012г./   Ви  у в е д о м я в а м е, че  в СО- район „Средец”  е постъпило инвестиционно предложение  от   „Пи Ей Ви” ООД   за обект :

 

                                                                         „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ  на  жилищна сграда,

местонахождение :  на ул. „Уйлям Гладстон” № 43,”район „Средец”, Столична община, УПИ ХІ-47, кв.404, м. „ Зони  Г-Център”- част район „Средец”

 

 

Обявата до заинтересованите лица и обществеността, заедно с инвестиционното предложение  от  „Пи Ей Ви” ООД     , е  поставена на информационното табло на СО-район „Средец”  на ул.”Леге” № 6, и е публикувана на интернет страница на район „Средец” www.sredec-sofia.org.

 

Уведомлението  за инвестиционното  предложение е на разположение за сведение и изразяване на становище от заинтересованите лица  в периода от  19.06.2018 г. до  04.07.2018г.вкл.

 

Достъп  до информацията на инвестиционното предложение може да получите  всеки  работен ден от 9,00 -12,00ч. и от 13,00-17,00ч. в стая 503 в сградата на район „Средец”, ул.”Леге” № 6.

 

Становища, мнения или възражения от заинтересовани лица и граждани отнасящи се до  инвестиционното предложение /ИП/ се подават в писмен вид в законоустановения срок  до 04.07.2018г., вкл. в деловодството на район „Средец”, ул.”Леге” № 6 и  пред РИОСВ,гр.София-1618,бул.”Цар БорисІІІ”№136,ет.10,

e-mail:  riosv@riew-sofia.org

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ МАНОЛОВ

Зам.Кмет на район „Средец”


Назад