Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

Разрешение за поставяне №65 от 25.05.2018г за "Обществени информационни елементи: тристени

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”

гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org

 

                                                          СЪОБЩЕНИЕ № РСЦ18-ВК08-1177-(2) от 14.06.2018

    

На основание чл.31 от НПОРИМДЕРДТСО и § 4 от ДР на ЗУТ, Ви съобщаваме, че Направление „Архитектура и Градоустройство“ е одобрил (съгласувал) проект на 23.11.2006г. и Главният архитект на Столична община е издал разрешение за поставяне №65 от 25.05.2018г за: „Обществени информационни елементи: тристени, 13 бр.“. Следните обществени информационни елементи (тристени) попадат на територията на район „Средец“, гр.София:

  • в кв. 3, на бул. „Цар Освободител“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“,
  • в кв. 472, на ул. „Ген. Йосив В. Гурко“ и ул. „Княз Александър I“
  • в кв. 472, на ул. „Ген. Йосив В. Гурко“ и ул. „Дякон Игнатий“
  • в кв. 468, на ул. „Ген. Йосив В. Гурко“ и ул. „Георги С. Раковски“
  • в кв.498 и кв. 499, на бул. „Васил Левски“ и ул. „Шипка

 

Издаденото разрешение за поставяне №65 от 25.05.2018г се съхранява в стая 415, четвърти етаж на сградата на ул. “Леге” № 6. Разяснения по него можете да получите всеки понеделник от 14 до 17 часа и всяка сряда от 10 до 12 часа.

Проектът се съхранява в Направление „Архитектура и градоустройство” (НАГ), на ул. Сердика №5 в гр. София.

Разрешението за поставяне подлежи на обжалване в 14 дневен срок от получаване на настоящото съобщение чрез район „Средец” до НАГ.

Възраженията се подават в район „Средец” в два екземпляра, в информационния център за обслужване на граждани на ул. „Леге” № 6.

 

АРХ. ЖАНЕТА КОЛЕВА

Главен архитект на район „Средец”-СО


Назад