Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

Заповед РА50-426 от 01.06.2018г. за отмяна на Схема №01.06 от 12.04.2012г за поставяне на две мобилни търговски съоръжения пред Народен театър „Иван Вазов“

 

                                                                                                     

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”

                                                                            гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org

 

 

 

                                                                              СЪОБЩЕНИЕ № РСЦ18-ВК08-1169 от 12.06.2018

 

Съобщаваме Ви че Главният архитект на Столична община е издал Заповед РА50-426 от 01.06.2018г. за отмяна на Схема №01.06 от 12.04.2012г за поставяне на две мобилни търговски съоръжения – количка за хот дог / палачинки и открит щанд за сладолед, със сезонен режим на работа и заемана площ за всеки от обектите до 5кв.м пред Народен театър „Иван Вазов“ до регулационната граница на УПИ І- за градска градина и галерия, в кв.478, м. „Център - Зона „А“ - юг“, район „Средец“, съгласно влезлия в сила подробен устройствен план, одобрен с Решение №540 т.47 по Протокол №86/23.07.2015г. на СОС.

Схема №01.06 от 12.04.2012г е отменена на основание чл.22 във връзка с чл.20, ал.2 и чл.17, ал.1, т.9 и чл.19 от НРУИТДТСО, § 5, от ДР на НРУИТДТСО, чл.19, ал.4 от НПОРИМДЕРДТСО и чл.46, ал.2 от ЗНА.

Отменената схема се съхранява в Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община (НАГ-СО)

Заповед РА50-426 от 01.06.2018г. се съхранява в стая 415, четвърти  етаж на сградата на ул. “Леге” № 6. Разяснения по него можете да получите всеки понеделник от 14 до 17 часа и всяка сряда от 10 до 12 часа.

Заповедта подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването й чрез НАГ-СО пред Административен съд София град.

Възраженията се подават в район „Средец” в два екземпляра, в информационния център за обслужване на граждани на ул. „Леге” № 6 - на първи етаж

 

АРХ. ЖАНЕТА КОЛЕВА

Главен архитект на район „Средец“

 


Назад