Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

Инвестиционно предложение от ПЪРВА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА, за : „ВРЕМЕНЕН ОТКРИТ ПАРКИНГ”

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”

гр. София, ул. "Леге" № 6                                тел. 948 43 17  факс 9861837                            www.sredec-sofia.org

 

 

РСЦ18-НЦ62-43

 

                                                                                   С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.4, ал.2   от Наредбата за условията и реда за извършване  на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС,Д.в.бр.23/2003г.,изм. и доп. Д.в.бр.94/30.11.2012г./   Ви  у в е д о м я в а м е, че  в СО- район „Средец”  е постъпило инвестиционно предложение  от  ПЪРВА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА, за  :

 

„ВРЕМЕНЕН ОТКРИТ ПАРКИНГ”

 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: УПИ ХХ-95, кв.408, м. Зони Г-Центъра”/част/, по плана на гр. София, ул. „Уйлям Гладстон” № 56 , с идентификатор по кадастралната карта 68134.102.95, район „Средец”,Столична община.

 

Обявата до заинтересованите лица и обществеността, заедно с инвестиционното предложение  от  ПЪРВА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА  , е  поставена на информационното табло на СО-район „Средец”  на ул.”Леге” № 6, и е публикувана на интернет страница на район „Средец” www.sredec-sofia.org.

 

Уведомлението  за инвестиционното  предложение е на разположение за сведение и изразяване на становище от заинтересованите лица  в периода от  11.06.2018г . до  24.06.2018г.вкл.

 

Достъп  до информацията на инвестиционното предложение може да получите  всеки  работен ден от 9,00 -12,00ч. и от 13,00-17,00ч. в стая 503 в сградата на район „Средец”, ул.”Леге” № 6.

 

Становища, мнения или възръжения от заинтересовани лица и граждани отнасящи се до  инвестиционното предложение /ИП/ се подават в писмен вид в законоустановения срок  до 24.06.2018г.вкл. в деловодството на район „Средец”, ул.”Леге” № 6 и  пред РИОСВ,гр.София-1618,бул.”Цар БорисІІІ”№136,ет.10.

e-mail:riew@riew-sofia.org

 

 

АРХ. ЖАНЕТА  КОЛЕВА

Главен архитект на район „Средец”

 

 


Назад