Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

ПОДМЯНА на улична канализация и уличен водопровод по ул. „Кузман Шапкарев” в участъка от ул. „Ген.Гурко” до ул. „Иван Вазов”, кв. Центъра- район Средец”

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”

гр. София, ул. "Леге" № 6                                              тел. 9877811 факс 9861837                         www.sredec-sofia.org

 

 

 

  РСЦ18-ТД26-1149/

 

                                                                                                  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание  чл.6,ал.9  от Наредбата за условията и реда за извършване  на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС,Д.в.бр.23/2003г.,изм. и доп. 2016г../   Ви  у в е д о м я в а м е, че  в СО- район „Средец”  е постъпило инвестиционно предложение  от  „СОФИЙСКА ВОДА” АД, за :

 

„ПОДМЯНА на улична канализация и уличен водопровод по ул. „Кузман Шапкарев” в участъка от ул. „Ген.Гурко” до ул. „Иван Вазов”, кв. Центъра- район Средец”

 

Обявата до заинтересованите лица и обществеността, заедно с инвестиционното предложение  от  „СОФИЙСКА ВОДА” АД  , е  поставена на информационното табло на СО-район „Средец”  на ул.”Леге” № 6, и е публикувана на интернет страница на район „Средец” www.sredec-sofia.org.

 

Уведомлението  за инвестиционното  предложение е на разположение за сведение и изразяване на становище от заинтересованите лица  в периода от  06.06.2018г до  20.06.2018г.вкл.

 

Достъп  до информацията на инвестиционното предложение може да получите  всеки  работен ден от 9,00 -12,00ч. и от 13,00-17,00ч. в стая 503 в сградата на район „Средец”, ул.”Леге” № 6.

 

Становища, мнения или възръжения от заинтересовани лица и граждани отнасящи се до  инвестиционното предложение /ИП/ се подават в писмен вид в законоустановения срок  до 20.06.2018г.  вкл. в деловодството на район „Средец”, ул.”Леге” № 6 и  пред РИОСВ,гр.София-1618,бул.”Цар БорисІІІ”№136,ет.10,

 e-mail:riosv@riew-sofia.org

 

 

 

АРХ. ЖАНЕТА  КОЛЕВА

Главен архитект на район „Средец”

 

 

 

 

 


Назад