Столична Община Район "Средец"

Съобщения

Съобщение за изменение на ИПРЗ и РУП за УПИ м„Трета извънградска част“, ул. „Мануш Войвода“ №5, ул. „Петър Делян“ №17 и ул. „Петър Делян“ №15

 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА- РАЙОН “СРЕДЕЦ”

гр.София,ул.”Леге” №6                                            тел.9877811 факс 9861837 www.sredec-sofia.org

 

                           

СЪОБЩЕНИЕ №РСЦ18-ГР94-623/21.05.2018г.

 

            На основание чл.124б, ал.(2) от ЗУТ Ви съобщаваме, че Главният архитект на район „Средец” е издал Заповед N РСЦ18-РА50-1/17.05.2018г., с която е разрешено изработването на Изменение на Плана за Регулация и Застрояване (ИПРЗ) за УПИ III-3,4,5, образуване на нови УПИ III-313, УПИ IX-314 и УПИ Х-309 и Работен Устройствен План (РУП) за УПИ ІІІ-313, УПИ IX-314 и УПИ Х-309, поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 68134.107.313, 68134.107.314 и 68134.107.309 по кадастрална карта и кадастралните регистри (КККР), кв.33, м. „Трета извънградска част“, ул. „Мануш Войвода“ №5, ул. „Петър Делян“ №17 и ул. „Петър Делян“ №15.

             Изменението се изразява в изграждане на нова сграда с жилищно предназначение в УПИ III-313, с преход в етажността- с височина 3 етажа и 5 етажа, която е разположена

свързано, като начин на застрояване и е указана като средноетажно застрояване, като характер на застрояване; в УПИ IX-314 се предвижда изграждането на нова сграда с жилищно предназначение с преход в етажността- с височина 3 етажа и 5 етажа, която е разположена свързано по двете регулационни граници, като начин на застрояване и е указана като средноетажно застрояване, като характер на застрояване; в УПИ Х-309 се предвижда изграждането на нова сграда с жилищно предназначение с преход в етажността- с височина 3 етажа и 5 етажа, която е разположена свързано, като начин на застрояване и е указана като средноетажно застрояване, като характер на застрояване.

             Заповедта се намира в сградата на район “Средец”, ул.”Леге” N 6, ет.4, ст.404.

             Разяснения по нея може да получите всеки понеделник от 14.00ч. до 17.00ч. и всяка сряда от 10.00ч. до 12.00ч.

             Съгласно чл.124б, ал.(4) от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

 

                                                                  

АРХ.ЖАНЕТА КОЛЕВА

Главен архитект на район”Средец”:


Прилежащи документи

Назад