Столична Община Район "Средец"

Съобщения

Предложение за ПОДМЯНА НА УЧАСТЪЦИ ОТ ТОПЛОПРЕНОСНАТА МРЕЖА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД през 2018 .

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”

гр. София, ул. "Леге" № 6                        тел.02/ 948 43 17, факс 02/ 948 18 37          www.sredec-sofia.org

 

 

РСЦ18-ТД26-968 

                                       С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване  на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС,Д.в.бр.23/2003г.,изм. и доп. Д.в.бр.94/30.11.2012г./   Ви  у в е д о м я в а м е, че  в СО- район „Средец”  е постъпило инвестиционно предложение  от   „ ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД, за обекти на територията на район „Средец” :

 

„ПОДМЯНА НА УЧАСТЪЦИ ОТ ТОПЛОПРЕНОСНАТА МРЕЖА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД през 2018г.:

-М17-І-1- Реконструкция на магистрален топлопровод в тунела на пл. „Гарибалди” от камера КГ33-28а през КГ33-28б до КЛ51а-8;

-М17-І-8- Реконструкция на топлопровод от проходим колектор на пл. „Народно събрание” по ул. „Иван Шишман” до камера КЛ-43 на ул. „Гурко”, район „Средец”

-М17-І-9 – Реконструкция на топлопровод № КЛ-45 на ул „6-ти септември” и ул. „Гурко” по ул. „6-ти септември” до камера № КЛ-58-1 на ул. „Неофит Рилски”, район „Средец”

 

 

Обявата до заинтересованите лица и обществеността, заедно с инвестиционното предложение  от  „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ” ЕАД  , е  поставена на информационното табло на СО-район „Средец”  на ул.”Леге” № 6, и е публикувана на интернет страница на район „Средец” www.sredec-sofia.org.

 

Уведомлението  за инвестиционното  предложение е на разположение за сведение и изразяване на становище от заинтересованите лица  в периода от  04.05.2018 г. до  18.05.2018г.вкл.

 

Достъп  до информацията на инвестиционното предложение може да получите  всеки  работен ден от 9,00 -12,00ч. и от 13,00-17,00ч. в стая 503 в сградата на район „Средец”, ул.”Леге” № 6.

 

Становища, мнения или възражения от заинтересовани лица и граждани отнасящи се до  инвестиционното предложение /ИП/ се подават в писмен вид в законоустановения срок  до 18.05.2018г. в деловодството на район „Средец”, ул.”Леге” № 6 и  пред РИОСВ,гр.София-1618,бул.”Цар БорисІІІ”№136,ет.10,

e-mail:riosv@riew-sofia.org.

 

 

АРХ. ЖАНЕТА  КОЛЕВА

Главен архитект на район „Средец”

 


Назад