Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

Одобрен проект от главния архитект на София за преместваем обект НАВЕС на ул. 'Шишман' 32

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”

гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org

 

Съобщение N РСЦ18-ВК08-372-(6) от 17.05.2018

 

На основание чл.31 от НПОРИМДЕРДТСО и § 4 от ДР на ЗУТ, Ви съобщаваме, че Главният архитект на район „Средец“ е одобрил проект на 02.05.2018г., издал e разрешение за поставяне №10 от 02.05.2018г. и Заповед №РСЦ18-АП00-3 от 16.05.2018г за поправка на очевидна фактическа грешка, която е неразделна част от  Разрешение за поставяне №10 от 02.05.2018г за  „Преместваем обект по индивидуален проект: НАВЕС, 1бр..

Обектът попада в УПИ II - за административна сграда и магазини, кв № 419  м. "Главен градски център - Зони Г-8 и Г-10", с административен адрес – ул. „Цар Шишман“ №32, район „Средец“, гр.София.

Съобщението е направено въз основа на данни за собствеността, налични в район „Средец“.

Одобреният проект,  издаденото разрешение за поставяне №10 от 02.05.2018г.  и  Заповед №РСЦ18-АП00-3 от 16.05.2018г се съхраняват в стая 415, четвърти етаж на сградата на ул. “Леге” №6. Разяснения по тях можете да получите всеки понеделник от 14 до 17 часа и всяка сряда от 10 до 12 часа.

Разрешението за поставяне подлежи на обжалване в 14 дневен срок от получаване на настоящото съобщение.

Възраженията се подават в район „Средец” в два екземпляра, в информационния център за обслужване на граждани на ул. „Леге” № 6 - на първи етаж.

 

АРХ. ЖАНЕТА КОЛЕВА

Главен архитект на район „Средец“

 


Назад