Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

Съобщение за разрешено изработване на проект за Изменение на ИПЗ и РУП за УПИ ХІ-137 и УПИ II-139 „за офиси“, поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 68134.102.137 и 68134.102.139, кв.389, м.”Зони Г- Центъра”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА- РАЙОН “СРЕДЕЦ”

гр.София,ул.”Леге” №6                                            тел.9877811 факс 9861837 www.sredec-sofia.org

 

 

Изх.№ РСЦ18-ВК08-641/12.04.2018г.

 

        

СЪОБЩЕНИЕ

 

          На основание чл.124б, ал.(2) от ЗУТ Ви съобщаваме, че в район „Средец” е постъпила Заповед N РА50-267/22.03.2018г. на Главния архитект на Столична община, с която е разрешено изработването на проект за Изменение на Плана за Застрояване (ИПЗ) и Работен Устройствен План (РУП) за УПИ ХІ-137 и УПИ II-139 „за офиси“, поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 68134.102.137 и 68134.102.139, кв.389,  м.”Зони Г- Центъра” (част).   

            Изменението се изразява в изграждане на нова сграда с жилищно предназначение в  УПИ ХІ-137, с преход в етажността с височина 4 етажа и 5 етажа и пристрояване на съществуващата сграда  в УПИ ІІ-139 „за офиси“ с 5 етажа за покриване на калкана на новопредвидената сграда в УПИ ХI-137. Изработването на РУП в случая е задължително предвид свързаното застрояване в повече от два урегулирани поземлени имота и предвид зоната „Ц2”, в която попада имотът.

          Заповедта се намира в сградата на район “Средец”, ул.”Леге” N 6, ет.4, ст.404.

            Разяснения по нея може да получите всеки понеделник от 14.00ч. до 17.00ч. и всяка сряда от 10.00ч. до 12.00ч.

          Съгласно чл.124б, ал.(4) от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

 

 

                                                                    

АРХ.ЖАНЕТА КОЛЕВА

Главен архитект на район”Средец”:

 

Назад