Столична Община Район "Средец"

Съобщения

Съобщение на основание чл. 61 от АПК

Заповед РСЦ18-РД56-20 от 11.04.2018г. на район "Средец", издадена на основание чл. 192, ал. 2 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) и чл.193, ал.3 от ЗУТ, относно достъп и възмездно право на преминаване за осъществяване на аварийно обслужване през общински недвижим имот:
„УПИ Х-52, кв. 473, м. „Центъра-Зона „А-юг”, имот с идентификатор 68134.100.52, находящ се в град София на адм. адрес ул. „Княз Александър І” № 10- частна общинска собственост, актуван с АЧОС № 887/05.05.2011г. на район „Средец“  с цел  осигуряване на евакуационно обслужване на постройката в УПИ  VІ-48, идентичен с УПИ VІ-2, кв.473, м. „Центъра- Зона „А-юг”, район „Средец”, с адм. адрес ул. „Съборна” № 3.

Прилежащи документи

Назад