Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

Виза за инвестиционно проектиране на „реставрация, преустройство и реконструкция с адаптация на сграда №1 и ново 1-етажно допълващо застрояване, м. „Център-Зона „А“-юг”, ул. „Шипка” №38

 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”

                                                          гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org

 

 

СЪОБЩЕНИЕ № РСЦ18-ВК08-591/04.04.2018г.

 

 

           На основание §4 от ДР на ЗУТ, Ви съобщавам, че Главният архитект на СО на 21.03.2018г. е издал виза за инвестиционно проектиране на „реставрация, преустройство и реконструкция с адаптация на сграда №1 и ново 1-етажно допълващо застрояване (по съществуващи огради) и ново подземно застрояване”, разположени в поземлен имот с идентификатор 68134.106.72 попадащи в УПИ VIII-72, кв.554, м. „Център-Зона „А“-юг”, ул. „Шипка” №38.                 

           Визата за инвестиционно проектиране се съхранява в техническата служба на район”Средец”, ул.”Леге” N 6, ет.4, ст.404. Разяснения по нея може да получите всеки понеделник от 14.00ч. до 17.00ч. и всяка сряда от 10.00ч. до 12.00ч.

           Ако имате възражения по визата за инвестиционно проектиране, имате право в четиринадесет дневен срок от получаване на настоящото съобщение да я обжалвате по реда на чл.215, ал.(4) от ЗУТ пред Административен съд София- град.

           Жалбите се подават в два екземпляра в район „Средец”, ул. „Леге” №6, чрез НАГ-СО до Административен съд София- град.                                                    

 

                                                              

АРХ.ЖАНЕТА КОЛЕВА

Главен архитект на район”Средец”:

 


Назад