Столична Община Район "Средец"

Съобщения

Одобрен проект за План на Регулацията и Застройката (ПРЗ) на кв.410, УПИ VI-263 „за жилищно строителство и магазини“, м.”Зони Г- Центъра” (част), ул.”Петър Парчевич” N 58-60.

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”

гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org

 

 

Изх.№ РСЦ18-ВК08-547/..........

     

СЪОБЩЕНИЕ

 

            На основание чл.129, ал.(1) от ЗУТ Ви съобщавам, че с Решение на СОС №98 по Протокол №48/22.02.2018г. е одобрен проект за План на Регулацията и Застройката  (ПРЗ) на кв.410, УПИ VI-263 „за жилищно строителство и магазини“, м.”Зони Г- Центъра” (част), ул.”Петър Парчевич” N 58-60.

             Проектът е изложен /се съхранява/ в техническата служба на Район “Средец”, ул.”Леге” N 6, ет.4, ст.404.

            Разяснения по него може да получите всеки понеделник от 14.00ч. до 17.00ч. и всяка сряда от 10.00ч. до 12.00ч.

            Решението е обнародвано в „Държавен вестник“ брой 28 от 29.03.2018г.

             Ако имате възражения по решението, имате право в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ да го обжалвате в писмен вид в район”Средец”, ул.”Леге” N6, чрез НАГ –СО до Административен съд-София-град. Жалби, подадени от живущи в Етажна Собственост, следва да бъдат подписани от Председателя на ЕС, със задължително приложен протокол от общо събрание на Етажна Собственост, в което общото събрание на ЕС да упълномощи Председателя да я представлява в градоустройствената процедура пред Административния съд. Жалбите следва да са в два екземпляра.

 

 

                                                                    

АРХ.ЖАНЕТА КОЛЕВА

Главен архитект на район”Средец”:

 


Назад