Столична Община Район "Средец"

Съобщения

Одобрен проект за Изменение на плана за регулация и застрояване и РУП за УПИ XIII-155„за ЖС“ с идентификатор 68134.107.155 и административен адрес ул. „Добромир Хриз“ №21 и УПИ XIV-156 “за ЖС“ с идентификатор 68134.107.156 , м.”III-та извънградска част“

 

 

 

 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”

гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org

РСЦ18-ВК08-510

 

СЪОБЩЕНИЕ РСЦ18-ВК08-510-(1)/23.03.2018Г.

         

            На основание чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че със Заповед №РА-190/07.03.2018г. на Главния архитект на СО е одобрен проект за Изменение на плана за регулация и застрояване и РУП за УПИ XIII-155„за ЖС“ с идентификатор 68134.107.155 и административен адрес ул. „Добромир Хриз“ №21 и УПИ XIV-156 “за ЖС“ с идентификатор 68134.107.156 и административен адрес ул. „Добромир Хриз“ №19 на кв.18, м.”III-та извънградска част“, гр. София.

            Проектът е изложен /се съхранява/ в техническата служба на Район “Средец”, ул.”Леге” № 6, ет.4, ст.404. Разяснения по него може да получите всеки понеделник от 14.00ч. до 17.00ч. и всяка сряда от 10.00ч. до 12.00ч.

            Ако имате възражения по Заповедта, имате право в четиринадесет дневен срок от получаване на настоящото съобщение да ги подадете в писмен вид в деловодството на район ”Средец”- СО, ул.”Леге” №6, чрез НАГ–СО до Административен съд - София-град. Жалбите следва да са в два екземпляра.

               

                                                  

АРХ.ЖАНЕТА КОЛЕВА

Главен архитект на район”Средец”:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Назад