Столична Община Район "Средец"

Съобщения

Съобщение за одобрен Работен Устройствен План на кв.472, УПИ „за телефонна палата“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”

гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org

 

Изх.№ РСЦ18-ВК08-406/..........

 

 

       

СЪОБЩЕНИЕ

 

            На основание чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че със Заповед N РА50-125/12.02.2018г. на Главния архитект на София е одобрен проект за Работен Устройствен План на кв.472, УПИ „за телефонна палата“, м.”Главен градски център-зони Г-8 и Г-10”, ул.”Ген. Й. В. Гурко” N 2.

            Проектът е изложен /се съхранява/ в техническата служба на Район “Средец”, ул.”Леге” N 6, ет.4, ст.404.

            Разяснения по него може да получите всеки понеделник от 14.00ч. до 17.00ч. и всяка сряда от 10.00ч. до 12.00ч.

            Ако имате възражения по Заповедта, имате право в четиринадесет дневен срок от получаване на настоящото съобщение да ги подадете в писмен вид в район”Средец”, ул.”Леге” N6, чрез НАГ –СО до Административен съд-София-град. Жалбите следва да са в два екземпляра.

 

                                                                    

АРХ.ЖАНЕТА КОЛЕВА

Главен архитект на район”Средец”:


Назад