Столична Община Район "Средец"

Съобщения

Покана за участие в Работна група за оценка или проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на Столична община по Приоритетна ос 1 'Устойчиво и интегрирано градско развитие' на ОП 'Региони в растеж' 2014-2020


Прилежащи документи

Назад