Столична Община Район "Средец"

Съобщения

СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ТЪРГОВИЯ С МАРТЕНИЦИ И ЦВЕТЯ

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”

гр. София, ул. "Леге" № 6                                                                                 тел. 9484338 факс 9861837  www.sredec-sofia.org

 

 

З А П О В Е Д

РСЦ18-РД09- 171 / 13-02-18                

 

На основание заповед на кмета на Столична община № СОА18-РД09-162/26.01.2018 г., и чл. 46 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 30, т. 3 от  Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

 

О П Р Е Д Е Л Я М

 

следните допълнителни места за търговия на открито на територията на район „Средец“ с МАРТЕНИЦИ, ЦВЕТЯ И КАРТИЧКИ :

 

 • Бул. „Витоша“№1 – 1 място;
 • Бул. „Витоша“ №3 – 4 места;
 • Бул. „Витоша“ №5 – 2 места;
 • Бул. „Витоша“ №9 – 3 места;
 • Бул. „Патриарх Евтимий“ №62 – 2 места;
 • Бул. „Патриарх Евтимий“ №64 – 1 място;
 • Ул. „Г. С. Раковски“ №145В – 1 място;
 • Ул. „Г. С. Раковски“ №116 – 1 място;
 • Пл. Св. Неделя“ – 1 място;
 • Ул. „Граф Игнатиев“ №43 – 2 места;
 • Метростанция СУ „Св. Кл. Охридски“ – 4 места;
 • Метростанция Национален стадион „В. Левски“ – 2 места

            ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ:        25 места

            Всички останали клаузи на заповед РСЦ18-РД09-14/29.01.2018 г. остават непроменени.

 

           

МАРИЯ АЧКОВА

Кмет на район Средец

 


Назад