Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

Одобрен проект за обществен информационен елемент: „Система за ориентация за достъп до важните туристически забележителности на гр.София“ на територията на район „Средец“

                                                                    СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”

гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org

 

Изх.№ РСЦ18-ВК08-231/.08-02-18

 

 

ДО   

ГОСПОЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

КМЕТ НА СО

УЛ. „МОСКОВСКА” №33

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

           На основание §4 от ДР на ЗУТ, Ви съобщавам,че Главния архитект на София е одобрил проект за обществен информационен елемент: „Система за ориентация за достъп до важните туристически забележителности на гр.София“ на територията на район „Средец“ и е издадено разрешение за поставяне №14 от 30.01.2018г.

           Разрешението за поставяне се съхранява в техническата служба на район”Средец”, ул.”Леге” N 6, ет.4, ст.404. Разяснения по него може да получите всеки понеделник от 14.00ч. до 17.00ч. и всяка сряда от 10.00ч. до 12.00ч. Проектната документация се съхранява в НАГ, ул. „Сердика” №5.

           Ако имате възражения по разрешението за поставяне, имате право в четиринадесет дневен срок от получаване на настоящото съобщение да го обжалвате в писмен вид чрез район „Средец”, ул. „Леге” №6 до НАГ.                     

 

                                                          

 

 

АРХ. ЖАНЕТА КОЛЕВА

Главен архитект на район”Средец”

 

 

 

 


Назад