Столична Община Район "Средец"

Съобщения

Разрешение за поставяне на „БРОНЗОВА КЪЩА”

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”

гр. София – 1000 ,    ул. "Леге" № 6,    тел. 948 43 17,     факс 986 18 37,         www.sredec-sofia.org

 

ДО

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА –

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ул. „Московска” № 33, гр.София

 

 

СЪОБЩЕНИЕ № РСЦ18-ВК08-143-/1/ от 26.01.2018г.

 

На основание § 4 от ДР на ЗУТ, Ви съощаваме, че Главният архитект на Столична община е одобрил (съгласувал) проект и издал разрешение за поставяне № 8 от 16.01.2018г. за :

„МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВЕН ЕЛЕМЕНТ: „БРОНЗОВА КЪЩА”, в поземлен имот с идентификатор 68134.100.57, УПИ I, кв. № 478, м. „Център – Зона „А-юг”, с административен адрес: ул. „Йосиф В. Гурко” № 1, гр. София.

Поземленият имот с идентификатор 68134.100.57 е с площ 26864 кв.м., заема УПИ-I-за градска градина и галерия, в кв.478, м. „Център – Зона „А-юг”, район „Средец”-СО, съгласно влезлия в сила подробен устройствен план, одобрен с Решение № 540 т.47 по Протокол № 86/23.07.2015г. на СОС и има административен адрес: ул. „Йосиф В. Гурко” № 1, гр. София.

Проектът се съхранява в НАГ-СО.

Разрешението за поставяне се съхранява в стая 415, четвърти етаж на сградата на ул. „Леге” №6. Разяснения по него можете да получите всеки понеделник от 14 до 17 часа и всяка сряда от 10 до 12 часа.

Разрешението за поставяне може да бъде обжалвано по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от получаване на настоящото съобщение.

Възраженията се подават в район „Средец”-СО в два екземпляра, в информационния център за обслужване на граждани на ул. „Леге” №6 – на първи етаж.

 

 

 

АРХ. ЖАНЕТА КОЛЕВА

Главен архитект на район „Средец”-СО


Назад