Столична Община Район "Средец"

Съобщения

Определяне на обезщетение за правото на преминаване през общински имот

Съобщение
Относно: определяне на обезщетение за правото на преминаване през общински имот с идентификатор 68134.100.52, представляващ УПИ Х-52, кв. 473, местност „Центъра-Зона „А“-юг, район „Средец“, актуван с акт за частна общинска собственост № 887/ 05.05.2011г. на район „Средец“, в който е изградена масивна шестетажна жилищна сграда с учредено право на строеж, с административен адрес: гр. София, ул. „Княз Александър I” № 10, с цел осигуряване на евакуационно обслужване на постройките в УПИ VI-48, идентичен с VI-2 от кв.473, м. „Центъра-Зона „А“- юг, район „Средец“, с административен адрес ул. „Съборна“ № 3.


Назад