Столична Община Район "Средец"

Съобщения

Инвестиционно предложение от „ ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ”АД, за : „РЕМОНТ НА „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ”

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”

гр. София, ул. "Леге" № 6                                    тел. 02/9877811 факс02/ 9861837                         www.sredec-sofia.org

 

 

РСЦ16-ТД26-2805

 

                                        С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание 4, ал.2   от Наредбата за условията и реда за извършване  на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС,Д.в.бр.23/2003г.,изм. и доп. Д.в.бр.94/30.11.2012г./   Ви  у в е д о м я в а м е, че  в СО- район „Средец”  е постъпило инвестиционно предложение  от  „ ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ”АД, за :

 

                        „РЕМОНТ НА „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ”

местоположение: УПИ І „за обществено строителство”,кв.487, м. „Центъра”, пл.”Народно събрание” № 4 по плана на гр. София , с идентификатор по кадастралната карта 68134.100.90, район „Средец”,Столична община.

 

Обявата до заинтересованите лица и обществеността, заедно с инвестиционното предложение  от  „ ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ”АД  , е  поставена на информационното табло на СО-район „Средец”  на ул.”Леге” № 6, и е публикувана на интернет страница на район „Средец” www.sredec-sofia.org.

 

Уведомлението  за инвестиционното  предложение е на разположение за сведение и изразяване на становище от заинтересованите лица  в периода от  18.12.2017г до  02.01.2018г.вкл.

 

Достъп  до информацията на инвестиционното предложение може да получите  всеки  работен ден от 9,00 -12,00ч. и от 13,00-17,00ч. в стая 503 в сградата на район „Средец”, ул.”Леге” № 6.

 

Становища, мнения или възръжения от заинтересовани лица и граждани отнасящи се до  инвестиционното предложение /ИП/ се подават в писмен вид в законоустановения срок  до 02.01.2018г.вкл. в деловодството на район „Средец”, ул.”Леге” № 6 и  пред РИОСВ,гр.София-1618,бул.”Цар БорисІІІ”№136,ет.10.

e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

 

 

АРХ. ЖАНЕТА  КОЛЕВА

Главен архитект на район „Средец”


Назад