Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

Разрешение за строеж за обект на ул. „Ген. Йосив В. Гурко“ №1

                                                                                                

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”

гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org

 

ДО

Г-ЖА  ЙОРДАНКА  ФАНДЪКОВА

КМЕТ  НА  СТОЛИЧНА  ОБЩИНА

ул. „Московска“ № 33, София

 

 

СЪОБЩЕНИЕ № РСЦ17-ВК08-2663-(1) от 18.12.2017г.

 

На основание чл. 149 ал. (1) и ал.(2) от ЗУТ, Ви съобщаваме, че  Главният архитект на Столична община е одобрил (съгласувал) проект и издал разрешение за строеж №232 от 11.12.2017г. за обект:

„ВРЕМЕННА ОТКРИТА ПЛОЩАДКА ЗА ЕКСПОЗИЦИИ И КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“, в поземлен имот с идентификатор 68134.100.57, м. „ЦЕНТЪРА“, район Средец с разгъната застроена площ от 429,34кв.м.

Поземленият имот с идентификатор 68134.100. 57 е с площ 26864кв.м., заема УПИ І- за градска градина и галерия, в кв.478, м. „Център - Зона „А“ - юг“, район „Средец“, съгласно влезлия в сила подробен устройствен план, одобрен с Решение №540 т.47 по Протокол №86/23.07.2015г. на СОС“, и има административен адрес - ул. „Ген. Йосив В. Гурко“ №1.

Проектът се съхранява в НАГ-СО

Разрешениeто за строеж се съхранява в стая 415, четвърти  етаж на сградата на ул. “Леге” № 6. Разяснения по него можете да получите всеки понеделник от 14 до 17 часа и всяка сряда от 10 до 12 часа.

Разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от получаване на настоящето съобщение.

Възраженията се подават в район „Средец” в два екземпляра, в информационния център за обслужване на граждани на ул. „Леге” № 6 - на първи етаж

 

АРХ. ЖАНЕТА КОЛЕВА

Главен архитект на район „Средец“

 


Назад